Regulamin – Prenumerata.murator.pl
regulamin
Regulamin korzystania z serwisu Miesiecznik.murator.pl i Usług świadczonych za jego pośrednictwem

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia przez TIME S.A. z siedzibą Warszawie usług dostępu do materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2012 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), udostępnianych w serwisie Miesiecznik.murator.pl. Regulamin określa ponadto zasady korzystania z Serwisu oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Dodatkowe informacje dotyczące zawierania umów z konsumentami znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu - „Informacji o warunkach sprzedaży dla konsumentów” .

2. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów mających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

3. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z serwisu Miesiecznik.murator.pl. Korzystanie z serwisu Miesiecznik.murator.pl jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

4. W razie zawarcia przez Konsumenta umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, akceptacja niniejszego Regulaminu jest rozumiana jako wyraźna zgoda Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez TIME przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i jako rezygnacja Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy zawieranej poprzez Serwis.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2 Definicje

1. TIME – TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 04-190 Warszawa, ul. Jubilerska 10, NIP 526-10-04-620, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000295857, o kapitale zakładowym (opłaconym w całości) 25 070 000 złotych. Właściciel Serwisu i Usługodawca.

2. Serwis – serwis dostępny pod adresem miesiecznik.murator.pl, będący własnością TIME .

3. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat, posiadająca Konto Użytkownika (Użytkownik zarejestrowany ) lub go nieposiadająca (Użytkownik niezarejestrowany ), odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Usługi. Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności dostępnych dla Konta Użytkownika w Serwisie. Rejestracja polega na przesłaniu przez Użytkownika do TIME wypełnionego formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Brak przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w niniejszym Regulaminie.

Osoby niepełnoletnie, tj. osoby w wieku od 13 do 18 lat, w celu rejestracji i korzystania z funkcjonalności dostępnych dla Konta Użytkownika w Serwisie zobowiązane są do otrzymania pisemnej zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawienia jej na wezwanie TIME . Wzór powyższej zgody rodziców lub opiekunów prawnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu*.

4. Konto Użytkownika – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę zarejestrowanego Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu. Konto Użytkownika to także zestaw funkcjonalności przydzielonych Użytkownikowi na podstawie Umowy zawartej między TIME a Użytkownikiem lub na innych zasadach.

7. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z TIME Umowę na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Umowa – Umowa zawarta pomiędzy TIME i Użytkownikiem na podstawie niniejszego Regulaminu.

9. Usługi – oznaczają m.in. usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, takie jak:

a) Usługa prenumeraty cyfrowej – czyli Usługa dostępu do płatnej treści. Umowa realizowana po złożeniu przez Użytkownika zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Realizacja Usługi prenumeraty cyfrowej wymaga rejestracji w Serwisie i weryfikacji przez TIME opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Usługa prenumeraty cyfrowej może być połączona z Usługą prenumeraty drukowanej na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty.

b) Usługa prenumeraty drukowanej – czyli Usługa sprzedaży wydań drukowanych. Umowa realizowana po złożeniu przez Użytkownika zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Realizacja Usługi prenumeraty drukowanej wymaga rejestracji w Serwisie i weryfikacji przez TIME opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Usługa prenumeraty drukowanej może być połączona z Usługą prenumeraty cyfrowej na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty.

c) Usługi multimedialne – usługi zapewniające Użytkownikowi dostęp do wielokrotnego odtworzenia materiału wideo oraz do transmisji linearnej obrazu i/lub dźwięku na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisu oraz w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości Serwisu przez aplikacje. Usługa multimedialna może być realizowana w ramach Usługi prenumeraty cyfrowej.

d) Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych w Serwisie, prowadzenie kampanii reklamowych za pomocą internetowych narzędzi reklamowych takich jak np. boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa), mailing, reklama behawioralna.

Dostęp do Usług jest możliwy tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP.

10. Płatna treść – to m.in. artykuły, zdjęcia, materiały wideo, pliki, do których Użytkownik otrzymuje dostęp za pośrednictwem niniejszego Serwisu w ramach realizacji Usługi prenumeraty cyfrowej lub na innych zasadach określonych przez TIME .

Płatna treść obejmuje m.in.

 • wydania miesięcznika „Murator” formie elektronicznej nabyte w trakcie obowiązywania Pakietu prenumeraty (znajdujące się w zakładce Twoje wydania),
 • artykuły z co najmniej 24 (drukowanych) wybranych przez redakcję archiwalnych wydań miesięcznika „Murator” w formie elektronicznej,
 • artykuły z wybranych (drukowanych) dodatków do „Muratora” w formie elektronicznej,
 • wybrane przez redakcję wydania specjalne „Muratora” w formie elektronicznej,
 • artykuły niezwiązane z powyższymi tytułami wydań (drukowanych),
 • materiały wideo, nagrania audio udostępniane w ramach Usługi multimedialnej.

11. Pakiet prenumeraty – oferta Usługi, np. Usługi prenumeraty cyfrowej lub Usługi prenumeraty drukowanej, świadczonej przez określony czas. Szczegóły dostępnych Pakietów prenumeraty opisane są w Serwisie na stronach z ofertami Pakietów prenumeraty. Na powyższych stronach znajdują się również aktualne ceny Pakietów prenumeraty.

12. Prenumerata autoodnawialna – rodzaj prenumeraty dostępnej w ramach Usługi prenumeraty cyfrowej. Wiąże się z automatycznym przedłużaniem kolejnych okresów prenumeraty i koniecznością uiszczania przez Użytkownika cyklicznych opłat. Opłaty są pobierane automatycznie do momentu rezygnacji przez Użytkownika z prenumeraty autoodnawialnej.

13. Kod aktywacyjny – kod udostępniany Użytkownikowi przez TIME , uprawniający do korzystania z płatnej treści na zasadach określonych przez TIME . Warunki korzystania z kodu aktywacyjnego są przekazywane Użytkownikowi w momencie otrzymania kodu.

14. Zakup na prezent – opcja zakupu Usługi prenumeraty cyfrowej dla wybranej osoby w formie Pakietu na prezent. Po wykupieniu Pakietu prenumeraty na prezent Usługobiorca otrzymuje na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia kod aktywacyjny uprawniający do korzystania z Usługi prenumeraty cyfrowej przez określony czas liczony od momentu aktywacji kodu. Kod aktywacyjny może przekazać wybranej osobie. Z kodu aktywacyjnego może skorzystać jedna osoba.

15. Treść bezpłatna – treść (np. wydania w formacie PDF, artykuły w formacie HTML, materiały wideo i in.), do której dostęp w danym momencie nie wymaga od Użytkownika dokonania opłaty. W pewnych przypadkach uzyskanie dostępu do Treści bezpłatnej może wymagać wypełnienia przez Użytkownika formularza (np. rejestracyjnego) i wyrażenia stosownych zgód. O bezpłatnym udostępnieniu treści decyduje TIME .

16. Komentarze – osobiste opinie Użytkownika zamieszczane w Serwisie po wypełnieniu właściwego formularza, odnoszące się do prezentowanej treści (tekstów, zdjęć, utworów audio i wideo), wypowiedzi.

17. Materiały – wszelkie treści zamieszczane na stronach Serwisu przez Użytkownika w szczególności w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne) i zdjęciowej oraz innych formach akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

18. Partner – każdy podmiot współpracujący z TIME .

19. Aplikacja – licencjonowana aplikacja dostępna m.in. na urządzenia mobilne, Win 8 i SmartTV, dostępna na wybranych rodzajach sprzętu bez konieczności instalacji przez Użytkownika lub wymagająca takiej instalacji.

20. Dane – wszelkie dane, w tym dane osobowe dostarczane do TIME przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie lub w trakcie korzystania z Usług, jak również w przesyłanej do TIME poczcie elektronicznej, oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść przekazywanych Danych oraz wyraża osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z korzystaniem z Serwisu lub realizacją Usług, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.

21. Dostęp do usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

22. Produkt – przedmiot Usługi świadczonej w Serwisie.

23. Widget – element oparty na technologii Java Script umożliwiający udostępnianie Produktu podmiotom zewnętrznym.

24. Wideo Reklama – jakikolwiek utwór audiowizualny, audycje audiowizualne, w szczególności utwory o charakterze promocyjnym, reklamowym, marketingowym, emitowane na zlecenie podmiotów trzecich.

25. Mailing – usługa polegająca na wysyłaniu drogą elektroniczną na e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracji lub w innym formularzu dostępnym w Serwisie lub aplikacji listu elektronicznego zawierającego informacje handlowe własne lub Partnera.

26. Newsletter – usługa polegająca na informowaniu Użytkownika o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach w Serwisie przez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

§3. Zasady rejestracji w Serwisie

1. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Rejestracja jest wymagana do realizacji Usługi prenumeraty cyfrowej, Usługi prenumeraty drukowanej, Zakupu na prezent.

3. Rejestracja może być także wymagana do skorzystania przez Użytkownika z Kodu aktywacyjnego lub treści udostępnianej w ramach akcji promocyjnych.

4. Aby się zarejestrować należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny m.in. na stronie rejestracji lub podczas składania pierwszego zamówienia.

5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Użytkownika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że:

a) podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym (Użytkownik jest zobowiązany do podawania we wszystkich formularzach prawdziwych danych określających jego osobę);

b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

6. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta Użytkwonika w Serwisie.

7. Użytkownik nie może udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.

§4 Usługa prenumeraty cyfrowej (dostępu do płatnej treści)

1. Usługa prenumeraty cyfrowej wymaga od Użytkownika złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu i dokonania opłaty za wybrany przez niego Pakiet prenumeraty. Aktualny cennik jest wskazany na stronie z ofertą zakupu wybranego Pakietu prenumeraty.

2. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, np. przez telefon. Dla takich zamówień może zostać wskazany inny sposób zapłaty niż ten określony w Serwisie.

3. Złożenie zamówienia przez Serwis zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną.

4. Usługa prenumeraty cyfrowej na warunkach określanych przez dany Pakiet prenumeraty jest aktywowana po weryfikacji przez TIME opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

5. Usługa prenumeraty cyfrowej wygasa po zakończeniu okresu, na jaki został zakupiony Pakiet prenumeraty. Po tym czasie Użytkownik będzie miał dostęp do wydań miesięcznika „Murator” w formie elektronicznej nabytych w ramach danego Pakietu prenumeraty. Wydania te dostępne będą dla Użytkownika w zakładce Twoje wydania po zalogowaniu się w Serwisie.

6. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji autoodnawiania prenumeraty w ustawieniach swojego konta (Konta Użytkownika), nie później jednak niż 48 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje w okresie późniejszym niż 48 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty, usługa wygaśnie nie od najbliższego okresu prenumeraty, ale od następnego po nim okresu prenumeraty.

7. Korzystanie z Usługi prenumeraty cyfrowej wymaga rejestracji w Serwisie.

8. Aby skorzystać z Usługi prenumeraty cyfrowej, konieczne jest zalogowanie się loginem i hasłem podawanymi w formularzu rejestracji.

9. Z jednego loginu i hasła może korzystać tylko jeden Użytkownik.

10. Jeden Użytkownik może korzystać z Usługi prenumeraty cyfrowej na maksymalnie 5 urządzeniach.

11. Użytkownik, który wysyła formularz do TIME i nie występuje w imieniu własnym, zobowiązany jest do posiadania i na życzenie TIME przedstawienia stosownego upoważnienia do zawarcia Umowy w imieniu właściwego Usługobiorcy.

12. Usługobiorca może uzyskać pomoc pod numerem telefonu: (22) 590 55 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Może też wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@murator.pl.

13. Umowa o dostęp do Usługi prenumeraty cyfrowej rozwiązuje się stosownie do postanowień obowiązujących przepisów prawa.

§5 Usługa Prenumeraty drukowanej (sprzedaży wydań drukowanych)

1. Usługa prenumeraty drukowanej wymaga od Użytkownika złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu i dokonania opłaty za wybrany przez niego Pakiet prenumeraty. Aktualny cennik jest wskazany na stronie z ofertą zakupu wybranego Pakietu prenumeraty.

2. Złożenie zamówienia na Usługę prenumeraty drukowanej za pośrednictwem Serwisu wymaga rejestracji w Serwisie.

3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, np. przez telefon. Dla takich zamówień może zostać wskazany inny sposób zapłaty niż wskazany w Serwisie.

4. Aby złożyć zamówienie, na stronie oferty wybranego Pakietu Prenumeraty należy wskazać numer wydania „Muratora” (spośród numerów dostępnych na liście), od którego ma się rozpocząć realizacja Usługi prenumeraty drukowanej. Od wskazanego numeru liczony jest start Usługi prenumeraty drukowanej. Domyślnie Usługa prenumeraty drukowanej jest realizowana od wydania będącego aktualnie w sprzedaży.

5. W zamówieniu Usługi prenumeraty drukowanej należy wypełnić formularz Dane klienta i podać m.in. takie dane jak imię i nazwisko, adres. Jeżeli adres dostawy wydania ma być inny niż dane klienta, należy dodatkowo wypełnić formularz danych dostawy wydań drukowanych.

6. Aby złożyć zamówienie z dostawą wydania za granicę, Usługobiorca powinien zadzwonić do Biura Obsługi Klienta (22) 590 55 55 lub wysłać e-mail na adres sklep@murator.pl w celu ustalenia kosztów dostawy.

7. Użytkownik, który wysyła formularz do TIME i nie występuje w imieniu własnym, zobowiązany jest do posiadania i na życzenie TIME przedstawienia stosownego upoważnienia do zawarcia Umowy w imieniu właściwego Usługobiorcy.

8. Złożenie zamówienia przez Serwis zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną.

9. Wysyłka wydań drukowanych odbywa się za pośrednictwem wybranego przez TIME operatora pocztowego.

10. Warunkiem wysłania wydania przez TIME na adres wskazany w formularzu zamówienia jest weryfikacja przez TIME opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

11. Jeśli zamówione wydanie jest już w sprzedaży, Usługobiorca otrzyma je w ciągu 10 dni roboczych od daty weryfikacji przez TIME opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Pozostałe publikacje będą wysłane niezwłocznie po terminie ich ukazania się. W szczególnych przypadkach (strajki, kataklizmy, działania sił wyższych lub innych z przyczyn, nieleżących po stronie TIME ) wysyłka zostanie zrealizowana w najszybszym możliwym terminie.

12. TIME zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. Zlecenia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień.

13. Prezenty będące dodatkiem do Usługi prenumeraty drukowanej będą wysyłane po weryfikacji wpłat. Wysyłka jest gwarantowana w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od daty zapłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

14. Usługa prenumeraty drukowanej wygasa po wysłaniu przez Usługodawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia liczby wydań określonej w danym Pakiecie prenumeraty.

15. Usługobiorca może uzyskać pomoc pod numerem telefonu: (22) 590 55 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Może też wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@murator.pl.

16. Umowa o Usługę prenumeraty drukowanej rozwiązuje się stosownie do postanowień obowiązujących przepisów prawa.

§6 Usługa multimedialna

1. Korzystanie z Usługi multimedialnej może być płatne (w ramach Usługi prenumeraty cyfrowej) lub bezpłatne. O udostępnianiu Usługi multimedialnej jako treści bezpłatnej decyduje TIME .

2. Korzystanie z Usługi multimedialnej, tj. oglądanie i słuchanie udostępnionych przez TIME materiałów wideo/audycji radiowych lub streaming kanałów radiowych i telewizyjnych należących do TIME może wymagać od Użytkownikarejestracji i zalogowania się do Serwisu.

3. W ramach Usługi multimedialnej Użytkownik może mieć dostęp do następujących Produktów:

a) „Pojedynczy materiał video/Pojedyncza audycja radiowa” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo/audycji radiowej określonych w Serwisie jako pojedynczy materiał video/audycja radiowa. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania dostępu do Produktu.

b) „Streaming programu TV/Sygnału radiowego” – dostęp do transmisji linearnej obrazu i/lub dźwięku w wybranej przez TIME technologii dystrybucji na określonej platformie, na której świadczona jest Usługa.

4. Użytkownik może za pomocą Widgetu rozpowszechniać sygnał audio i wideo, logotyp oraz znak towarowy, których właścicielem jest TIME , bez pisemnej zgody TIME .

5. Wszelkie modyfikacje kodu źródłowego Widgetu wymagają pisemnej zgody TIME .

6. Rozpowszechnianie sygnału audio i wideo, logotypu lub znaku towarowego za pomocą Widgetu nie uprawnia do wynagrodzenia z tytułu emisji Widget na stronie podmiotu zewnętrznego.

§7 Zasady płatności i wystawiania faktur

1. Wysokość opłaty będzie określana przy ofercie zakupu wybranego Pakietu prenumeraty.

2. Płatności dokonuje się przez serwis rozliczeniowy eCard S.A. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • Płacę z Orange (mBank)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
 • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • iKO (PKO BP)
 • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
 • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
 • BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)

3. Niniejszy Serwis nie ma dostępu do danych wrażliwych kart płatniczych.

4. W przypadku prenumeraty autoodnawialnej płatność za kolejny okres prenumeraty pobierana jest automatycznie przez TIME za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego eCard S.A., nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu prenumeraty. Opłata za kolejne okresy prenumeraty jest zgodna z ofertą zakupu Pakietu prenumeraty. W przypadku zmiany cennika pobierana będzie opłata aktualna w momencie składania przez Użytkownika zamówienia. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie przy użyciu kart płatniczych. Zamówienie prenumeraty autoodnawialnej stanowi jednoczesne wyrażenie zgody przez Użytkownika na powiązanie jego Konta Użytkownika w Serwisie z ciągiem znaków identyfikujących kartę płatniczą i umożliwiających dokonanie kolejnych transakcji. Dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie TIME . Karta płatnicza jest identyfikowana na podstawie unikalnego numeru (tzw. Indeks) oraz ciągu znaków (tzw. „Cardhash”) przesyłanych przez serwis rozliczeniowy eCard S.A., umożliwiających dokonanie transakcji. Dane karty płatniczej są zapisywane i przechowywane wyłącznie przez system rozliczeniowy eCard S.A.

5. W przypadku zamówień realizowanych inaczej niż za pośrednictwem Serwisu sposób płatności będzie ustalany indywidualnie, np. w wiadomości e-mail zawierającej prośbę o dokonanie opłaty.

6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym zamówieniu jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę zamówienia.

7. Aby otrzymać fakturę, należy wypełnić stosowny formularz podczas składania zamówienia.

8. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej i wysyłane na życzenie Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia (adres e-mail do wysyłki faktury). Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na fakturę w wersji elektronicznej i chciałby otrzymać fakturę w wersji drukowanej, powinien wysłać e-mail z taką informacją na adres: sklep@murator.pl.

9. Jeżeli faktura ma być wystawiona na zagraniczny adres, Usługobiorca powinien wysłać e-mail z danymi do faktury na adres: sklep@murator.pl.

10. W razie braku weryfikacji płatności Usługodawca może uznać, że Usługobiorca cofa oświadczenie woli w zakresie złożenia zamówienia.

§8 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu i usług udostępnianych za jego pośrednictwem

1. W celu korzystania z Serwisu i usług udostępnianych za jego pośrednictwem, Użytkownik powinien dysponować:

a) podłączeniem do sieci Internet. Prędkość ładowania strony zależy od szybkości połączenia internetowego;
b) aktywną obsługa plików cookie;
c) zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności Miesiecznik.murator.pl zaleca się pobranie najnowszej wersji przeglądarki;
d) włączoną obsługą JavaScript w przeglądarce internetowej;
e) programem do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader;
f) wtyczką Adobe Flash Player w wersji co najmniej 10.3 do przeglądania publikacji za pomocą FlippingBook;
g) w przypadku używania urządzeń mobilnych, urządzeniem wyposażonym w jeden z poniższych systemów: Android OS w wersji co najmniej 4.0.3 lub iOS w wersji co najmniej 7.0.

2. TIME zastrzega, że w trakcie realizacji Usług dostępnej z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą TIME , obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z Usługi, tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

3. TIME zastrzega, że mogą wystąpić krótkotrwałe, przerwy w możliwości dostępu do Usług, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w dostępie, trwających dłużej z powodu awarii, TIME dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

§9 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw autorskich, praw własności intelektualnej, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

2. Żaden utwór zamieszczony w Serwisie lub udostępniany w ramach Usługi prenumeraty drukowanej nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody TIME . Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody TIME . jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

3. Użytkownik nie posiada prawa do kopiowania, nagrywania, utrwalania w całości lub części udostępnianej mu treści (płatnej i bezpłatnej), w tym m.in. artykułów, PDF-ów, materiałów wideo/audycji radiowych i in. Zabrania się mu także dalszego rozpowszechniania bez pisemnej zgody TIME .

4. Zabronione jest też kopiowanie, nagrywanie, udostępnianie, wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie materiałów zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie.

5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania we wszystkich formularzach prawdziwych danych określających jego osobę. Użytkownik wysyłający formularz do TIME , który nie występuje w imieniu własnym, zobowiązany jest posiadać i na życzenie TIME przedstawić stosowne upoważnienie do wysłania formularza w imieniu innej osoby.

6. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Konta Użytkownika w serwisie.

7. Użytkownik nie może udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.

8. Użytkownik jest też zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz powstrzymać się od korzystania z serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników.

9. Zamieszczanie komentarzy

9.1 Komentarze w Serwisie obsługiwane są przez platformę komentowania Disqus. Dodanie komentarza w Serwisie wymaga założenia konta Disqus.Użytkownik, który dokona rejestracji w Serwisie, po zalogowaniu do Serwisu będzie miał możliwość korzystania z funkcjonalności Disqus bez konieczności dodatkowego logowania w Disqus (zostanie mu założone konto Disqus wyłącznie na potrzeby Serwisu).

9.2 Zamieszczając Komentarze, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi w Komentarzach lub materiałów, które:

 • zawierają dane osobowe i teleadresowe,
 • są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej, zawierają treści uznawane jako SPAM, niebędące tematycznie związane z Serwisem lub konkretnym działem Serwisu i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,
 • stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
 • naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne),
 • nie są tematycznie związane z Serwisem,
 • uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.

9.3 Nick, emblemat (avatar) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod treścią wypowiedzi) Użytkownika nie mogą mieć charakteru komercyjnego; oznaczenia reklamowe, i/lub związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.

9.4 W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec TIME z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownikamateriałów w Serwisie, Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę TIME przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się do wystąpienia jako pozwany w miejsce TIME lub w przypadku braku takiej możliwości przystapienia po stronie TIME do wszelkich postępowań toczących się przeciwko TIME . Zobowiązuje się także do zwolnienia TIME z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokrycia wszelkich kosztów, jakie TIME poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

10. Każdy Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swojego Konta Użytkownika w Serwisie w każdym czasie bez podawania przyczyny. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres sklep@murator.pl. Gdy Konto Użytkownikajest konieczne do realizacji danej Usługi, żądanie usunięcia konta spowoduje utratę uprawnień do korzystania z danej Usługi, w tym uprawnień nabytych w ramach wykupionego Pakietu prenumeraty.

§10 Prawa i obowiązki TIME

1. TIME nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika (w tym dodanych przez niego linków).

2. TIME zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika, w szczególności jeżeli treść lub charakter wypowiedzi w Komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiść rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane.

3. Ponadto TIME zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z Serwisu lub Usługi, gdy Użytkownik:

a) podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,

b) udostępnia swoje dane do logowania osobom trzecim;

c) korzysta z Serwisu i Usług na większej liczbie urządzeń niż przewidziano w niniejszym Regulaminie;

d) kopiuje, nagrywa, utrwala w całości lub części, a także rozpowszechnia bez pisemnej zgody TIME udostępnioną mu treść (płatną i bezpłatną), w tym m.in. artykuły, PDF-y, materiały wideo/audycje radiowe i in. treści zamieszczone w Serwisie;

e) użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub TIME , np. generujących zapytania do serwerów TIME ;

f) nie stosuje się do zasad zamieszczania Komentarzy w Serwisie, opisanych w par. 9 w pkt. 9;

g) wykorzystuje Serwis lub Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;

h) utrudniania innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu lub Usług, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu;

i) podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowanie prób nieuprawnionego odgadnięcia haseł;

j) zamieszcza w Serwisie skrypty i programy lub pliki, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu;

k) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. TIME nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy. Ponadto TIME zastrzega, że informacje zawarte w artykułach są aktualne w momencie emisji wydań drukowanych.

5. TIME bez uzyskiwania dodatkowych zgód lub oświadczeń ma prawo do:

a) prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, poradniczej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i Usług, lokowania produktów (w szczególności poprzedzających Usługi multimedialne). Materiały reklamowe będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

b) publicznego udostępniania Komentarzy Użytkownika bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

c) publikowania Komentarzy Użytkownika w innych serwisach z podaniem nicku (nazwy) autora;

d) zmniejszenia lub powiększenia zdjęć, redagowania i skracania tekstów w celu dostosowania materiałów do wymogów Serwisu;

e) zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu, z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany, przez możliwość zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika.

f) jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Serwisu, a także zaprzestania prowadzenia każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

g) publikowania w Serwisie i innych serwisach należących do TIME MateriałówUżytkowników Serwisu w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowań Użytkowników danego serwisu.

6. TIME zastrzega, że stosowany w Serwisie układ i kompozycja stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo niestanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność TIME i są prawnie chronione.

7. TIME zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie. Zmiany w powyższym zakresie będą podawane Użytkownikom zgodnie z §14 niniejszego Regulaminu.

8. TIME na żądanie Użytkownika ma obowiązek usunięcia Konta Użytkownika(konta tego Użytkownika) w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia powyższego żądania.

9. TIME wskazuje na ograniczenia wiekowe związane z prezentowanymi w danym Produkcie treściami. TIME nie bierze odpowiedzialności za udostępnianie przez Użytkownika treści osobom poniżej wskazanej przez TIME granicy wiekowej.

§11 Dane osobowe, poufność

1. TIME oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu pełnego korzystania z Serwisu oraz niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do rejestracji lub wypełnienia innego formularza. W związku z tym konieczne będzie podanie do wiadomości TIME danych osobowych, adresu e-mail (adresu elektronicznego), adresu dostawy i innych danych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez TIME zgodnie z obowiązującym prawem, oraz zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „Time S.A.”). Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
- przez e-mail: iod@grupazpr.pl

3. Inspektor ochrony danych

Time S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10 , 04-190 Warszawa
- przez e-mail: iod@grupazpr.pl

4. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:

a) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Time S.A. oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług Time S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Time S.A. polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania Użytkownikom informacji o produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.

b) wysyłania Użytkownikowi materiałów marketingowych i oferty Time S.A., w sposób który Użytkownik sam wybrał – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Użytkownika zgoda.

c) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Grupy ZPR MEDIA oraz innych podmiotów współpracujących z Grupą ZPR Media – podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda Użytkownika.

5. Profilowanie:

Aby jak najlepiej dostosować ofertę reklamową do potrzeb Użytkownika, w ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika, Time S.A. będzie dokonywać tzw. profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących Użytkownika. Do profilowania Time S.A. będzie wykorzystywać dane Użytkownika takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz o wykonywany zawód lub branżę, w ramach której działa. Podane przez Użytkownika dane Time S.A. będzie zestawiać z informacjami dotyczącymi aktywności Użytkownika prowadzonej w ramach Serwisu. Na podstawie Profilu Time S.A. będzie wysyłać do Użytkownika materiały reklamowe dopasowane do jego zainteresowań oraz preferencji, a także przesyłać informacje o wydarzeniach, które mogą zainteresować Użytkownika.

6. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika

Time S.A. będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Odbiorcy danych osobowych Użytkownika

Time S.A. będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Time S.A. i tylko zgodnie z poleceniami Time S.A.

Time S.A. może także przekazać dane osobowe Użytkownika pozostałym spółkom z Grupy ZPR Media oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje – takie przekazanie możliwe jest tylko po wyrażeniu zgody przez Użytkownika.

8. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

9. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

9.1 Użytkownik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że Time S.A. przetwarza dane Użytkownika w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Time S.A. swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Time S.A. przesłała dane Użytkownika do innego administratora. Jednakże Time S.A. prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.

9.2 Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik musi skontaktować się z Time S.A. lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej)

Każdy Użytkownik może w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez link dołączany do każdego e-maila jakiego otrzyma Użytkownik.

10. Prawo wycofania zgody

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym każdy Użytkownik ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Użytkownik może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres email iod@grupazpr.pl, listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, lub poprzez link dołączany do każdego e-maila.

11. Prawo wniesienia skargi do organu

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§12 Reklamacja

1. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez TIME winna zostać przesłana w formie pisemnej. W przeciwnym razie TIME zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na reklamację.

2. Reklamacje prosimy kierować na adres: TIME S.A. Dział Prenumeraty, 04-187 Warszawa ul. Dęblińska 6 z dopiskiem „Miesiecznik.murator.pl” lub drogą elektroniczną na adres sklep@murator.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym wadliwość, identyfikację jego osoby jako korzystającego z Serwisu oraz wskazywać Usługę lub funkcję Serwisu, której dotyczy, jak również zwięzłe przedstawienie wadliwości Usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

4. TIME zobowiązuje się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób zamierza usunąć zgłoszoną wadliwość Usługi lub funkcji Serwisu. W razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji TIME poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

5. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z Usługami lub funkcjami Serwisu TIME przesyła w terminie 14 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

§13 Szczegółowa procedura zwrotu wydań drukowanych

1. Zwracane wydanie musi być zapakowane w sposób gwarantujący jego bezpieczny transport.
2. Na przesyłce powinien być napis "Zwrot".
3. Usługodawca nie ponosi kosztu opłat pocztowych zwracanych towarów.
4. Zwroty należy kierować na adres: TIME S.A. Dział Prenumeraty, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa.
5. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej zostanie wystawiona faktura korygująca i przesłana na adres Usługobiorcy. Po odesłaniu podpisanej przez Usługobiorcę faktury korygującej zostanie zwrócona mu należna kwota na konto Usługobiorcy. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty płatniczej. W przypadku braku możliwości zwrotu kwoty na konto lub rachunek karty płatniczej Usługobiorcy, Usługodawca ma możliwość zwrotu należnych kwot przekazem pocztowym i potrącenia z należności kosztu realizacji przekazu.

§14 Odpowiedzialność kontraktowa

1. TIME zastrzega, że korzystanie z Serwisu i/lub Usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu.

3. TIME nie ponosi odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu i/lub Usług przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

b) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, gdy nastąpiło to z winy Użytkownika, bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

c) jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownikadanych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

d) jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

4. TIME nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach, do których linki zostaną umieszczone w Serwisie.

§15 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania dotyczące działania Serwisu prosimy kierować na adres: sklep@murator.pl, lub zgłaszać listownie na adres: TIME S.A., Dział Prenumeraty, 04-187 Warszawa ul. Dęblińska 6 z dopiskiem „Prenumerata Murator”.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2016 r.

3. TIME zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie. Użytkownicy będą informowani o wprowadzanych zmianach w Serwisie.

4. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili ich zamieszczenia w Serwisie TIME , o ile nie zastrzeżono inaczej.

* w przypadku osoby niepełnoletniej - za korzystanie z Serwisu niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do TIME formularza będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu korzystania z serwisu Miesiecznik.murator.pl i Usług świadczonych za jego pośrednictwem.

Załącznik nr 1

TIME S.A.

Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza. ..................................................................... (miejscowość i data)

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z serwisu Miesiecznik.murator.pl i Usług świadczonych za jego pośrednictwem

Imię i nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna): ..............................................................
Adres zameldowania: ....................................................................................................
Adres korespondencyjny: ..............................................................................................
PESEL: ..........................................................................................................................
Zgadzam się na założenie przez mojego syna/córkę
..................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
profilu Użytkownika w Serwisie
..................................................................................
(adres www Serwisu)
..................................................................................
(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać:

 • listownie: TIME S.A., 04-187 Warszawa ul. Dęblińska 6, z dopiskiem „Prenumerata Murator”
 • lub po zeskanowaniu - pocztą elektroniczną do redakcji Serwisu na adres: sklep@murator.pl

Załącznik nr 2
INFORMACJA O WARUNKACH SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) w przypadku sprzedaży dokonywanej przez Miesiecznik.murator.pl na rzecz konsumentów wprowadza się, poczynając od dnia 25 grudnia 2014 r., poniższe warunki zawierania umów na odległość. Informacje zawarte poniżej są dostępne za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nimi, a także ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W sprawach nieuregulowanych poniżej stosuje się obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu Miesiecznik.murator.pl. i Usług świadczonych za jego pośrednictwem dostępnego na stronie Miesiecznik.murator.pl.

I DANE IDENTYFIKACYJNE

Właścicielem Serwisu i Usługodawcą jest TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295857, numer NIP: 526-10-04-620, wysokość kapitału zakładowego (opłaconego w całości) 25 070 000 zł.

II DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Usługodawcą i składanie reklamacji jest możliwe przez:

1. adres siedziby: TIME SA, Dział Prenumeraty, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa;
2. adres e-mail: sklep@murator.pl;
3. tel. (22) 590 55 55.

III DEFINICJE:

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

3. Umowa zawarta poza lokalem Usługodawcy – umowa z Konsumentem zawarta:

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem Usługodawcy;
b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa w pkt. 3a;
c) w lokalu Usługodawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem Usługodawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez Usługodawcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami.

4. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

5. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

6. Usługa prenumeraty cyfrowej – czyli Usługa dostępu do płatnej treści. Umowa realizowana po złożeniu przez Konsumenta zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Realizacja Usługi prenumeraty cyfrowej wymaga rejestracji w Serwisie i weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Usługa prenumeraty cyfrowej może być połączona z Usługą prenumeraty drukowanej na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty.

7. Usługa prenumeraty drukowanej – czyli Usługa sprzedaży wydań drukowanych. Umowa realizowana po złożeniu przez Konsumenta zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Realizacja Usługi prenumeraty drukowanej wymaga rejestracji w Serwisie i weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Usługa prenumeraty drukowanej może być połączona z Usługą prenumeraty cyfrowej na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty.

8. Pakiet prenumeraty – oferta Usługi, np. Usługi prenumeraty cyfrowej lub Usługi prenumeraty drukowanej, świadczonej przez określony czas. Szczegóły dostępnych Pakietów prenumeraty opisane są w Serwisie na stronach z ofertami Pakietów prenumeraty. Na powyższych stronach znajdują się również aktualne ceny Pakietów prenumeraty.

9. Prenumerata autoodnawialna – rodzaj prenumeraty dostępnej w ramach Usługi prenumeraty cyfrowej. Wiąże się z automatycznym przedłużaniem kolejnych okresów prenumeraty i koniecznością uiszczania przez Konsumenta cyklicznych opłat. Opłaty są pobierane automatycznie do momentu rezygnacji przez Konsumenta z prenumeraty autoodnawialnej.

IV GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZEŃ

Za pośrednictwem serwisu Miesiecznik.murator.pl realizowane są następujące świadczenia:

1. sprzedaż Usługi prenumeraty cyfrowej w formie Pakietu prenumeraty;
2. sprzedaż Usługi prenumeraty drukowanej w formie Pakietu prenumeraty;
3. sprzedaż innych produktów.

Realizacja wymienionych świadczeń może odbywać się osobno lub łącznie.

V SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM

Usługodawca kontaktuje się z Konsumentami za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu wskazanych powyżej DANYCH KONTAKTOWYCH, lub w inny ustalony sposób, na który Usługodawca i Konsument wyrażą zgodę.

VI INNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM

W razie wyrażenia przez Konsumenta woli zawarcia umowy przez wysłanie do Usługodawcy wiadomości SMS, wiadomości e-mail, przez telefon lub poza lokalem Usługodawcy, Usługodawca przekaże Konsumentowi w dostępny i możliwy sposób informacje o warunkach sprzedaży, wymagane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów. Informacje te mogą zostać również przekazane na trwałym nośniku na wskazany przez Konsumenta adres e-mail. Informacje te zostaną ponadto przekazane Konsumentowi na trwałym nośniku wraz z dostarczeniem zamówionej Usługi i potwierdzeniem zawarcia umowy. W razie braku możliwości utrwalenia oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy rozpoczęcie korzystania z Usługi przez Konsumenta i/lub dokonanie zapłaty może zostać uznane przez Usługodawcę za złożenie przez Konsumenta takiego oświadczenia.

VII CENA ŚWIADCZEŃ

1. Łączne wynagrodzenie za zamówiony Pakiet prenumeraty będzie wynikało z cen podanych przy poszczególnych Pakietach prenumeraty przedstawionych na stronach Serwisu oraz ewentualnie wskazanych kosztów dostawy. Łączne wynagrodzenie za Pakiet prenumeraty stanowi koszt prenumeraty za wybrany okres trwania Pakietu prenumeraty.

2. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej cena stanowi opłatę za jeden okres prenumeraty (np. miesiąc). Długość jednego okresu prenumeraty i wysokość opłaty za ten okres jest określana na stronie z ofertą Pakietu prenumeraty.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym zamówieniu jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia.

VIII KOSZTY POROZUMIEWANIA

Koszty porozumiewania się z Usługodawcą są zgodne z opłatami określonymi w taryfach operatorów, z których korzystają Konsumenci. Koszt infolinii według stawek operatorów.

IX PŁATNOŚCI

1. Płatności dokonuje się przez serwis rozliczeniowy eCard S.A. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • Płacę z Orange (mBank)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • iKO (PKO BP)
 • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A.)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A.)
 • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A.)
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
 • BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)

2. Niniejszy Serwis nie ma dostępu do danych wrażliwych kart płatniczych.

3. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej płatność za kolejny okres prenumeraty pobierana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego eCard S.A., nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu prenumeraty. Opłata za kolejne okresy prenumeraty jest zgodna z ofertą zakupu Pakietu prenumeraty. W przypadku zmiany cennika pobierana będzie opłata aktualna w momencie składania przez Konsumenta zamówienia. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie przy użyciu kart płatniczych. Zamówienie Prenumeraty autoodnawialnej stanowi jednoczesne wyrażenie zgody przez Konsumenta na powiązanie jego Konta Użytkownika w Serwisie z ciągiem znaków identyfikujących kartę płatniczą i umożliwiających dokonanie kolejnych transakcji. Dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie Usługodawcy. Karta płatnicza jest identyfikowana na podstawie unikalnego numeru (tzw. Indeks) oraz ciągu znaków (tzw. „Cardhash”) przesyłanych przez serwis rozliczeniowy eCard S.A., umożliwiających dokonanie transakcji. Dane karty płatniczej są zapisywane i przechowywane wyłącznie przez system rozliczeniowy eCard S.A.

4. W przypadku zamówień realizowanych inaczej niż za pośrednictwem Serwisu sposób płatności będzie ustalany indywidualnie, np. w wiadomości e-mail zawierającej prośbę o dokonanie opłaty.

5. W razie braku weryfikacji płatności Usługodawca może uznać, że Konsument cofa oświadczenie woli w zakresie złożenia zamówienia.

X USŁUGA PRENUMERATY CYFROWEJ

1. Usługa prenumeraty cyfrowej wymaga od Konsumenta złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu i dokonania opłaty za wybrany przez niego Pakiet prenumeraty.

2. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, np. przez telefon. Dla takich zamówień może zostać wskazany inny sposób zapłaty niż powyżej opisany.

3. Złożenie zamówienia przez Serwis zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną.

4. Usługa prenumeraty cyfrowej na warunkach określanych przez dany Pakiet prenumeraty jest aktywowana po weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

5. Usługa prenumeraty cyfrowej wygasa po zakończeniu okresu, na jaki został zakupiony Pakiet prenumeraty. Po tym czasie Konsument będzie miał dostęp do wydań miesięcznika „Murator” w formie elektronicznej nabytych w ramach danego Pakietu prenumeraty. Wydania te będą dostępne dla Konsumenta w zakładce Twoje wydania po zalogowaniu się w Serwisie.

6. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej Konsument może w każdej chwili zrezygnować z opcji autoodnawiania prenumeraty w ustawieniach swojego konta (Konta Użytkownika), nie później jednak niż 48 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty. Jeżeli Konsument zrezygnuje w okresie późniejszym niż 48 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty, usługa wygaśnie nie od najbliższego okresu prenumeraty, ale od następnego po nim okresu prenumeraty.

7. Korzystanie z Usługi prenumeraty cyfrowej wymaga rejestracji w Serwisie.

8. Aby skorzystać z Usługi prenumeraty cyfrowej, konieczne jest zalogowanie się loginem i hasłem podanymi w formularzu rejestracji.

9. Z jednego loginu i hasła może korzystać tylko jeden Konsument.

10. Jeden Konsument może korzystać z Usługi prenumeraty cyfrowej na maksymalnie 5 urządzeniach.

XI USŁUGA PRENUMERATY DRUKOWANEJ

1. Usługa prenumeraty drukowanej wymaga od Konsumenta złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu i dokonania opłaty za wybrany przez niego Pakiet prenumeraty. Aktualny cennik i sposób zapłaty jest wskazany na stronie z ofertą zakupu wybranego Pakietu prenumeraty.

2. Złożenie zamówienia na Usługę prenumeraty drukowanej za pośrednictwem Serwisu wymaga rejestracji w Serwisie.

3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, np. przez telefon. Dla takich zamówień może zostać wskazany inny sposób zapłaty niż na stronie wybranego Pakietu prenumeraty.

4. Aby złożyć zamówienie, na stronie wybranego Pakietu prenumeraty należy wskazać numer wydania „Muratora” (spośród numerów dostępnych na liście), od którego ma się rozpocząć realizacja Usługi prenumeraty drukowanej. Od wskazanego numeru liczony jest start Usługi prenumeraty drukowanej. Domyślnie Usługa prenumeraty drukowanej jest realizowana od wydania będącego aktualnie w sprzedaży.

5. W zamówieniu Usługi prenumeraty drukowanej należy wypełnić formularz Dane klienta i podać m.in. takie dane jak imię i nazwisko, adres. Jeżeli adres dostawy wydania ma być inny niż dane klienta, należy dodatkowo wypełnić formularz danych dostawy wydań drukowanych.

6. W celu złożenia zamówienia z dostawą wydania za granicę Konsument powinien zadzwonić do Biura Obsługi Klienta (22) 590 55 55 lub wysłać e-mail na adres sklep@murator.pl w celu ustalenia kosztów dostawy.

7. Konsument, który wysyła formularz do Usługodawcy i nie występuje w imieniu własnym, zobowiązany jest do posiadania i na życzenie Usługodawcy przedstawienia stosownego upoważnienia do zawarcia Umowy w imieniu właściwej osoby.

8. Złożenie zamówienia przez Serwis zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną.

9. Wysyłka wydań drukowanych odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Usługodawcę operatora pocztowego.

10. Warunkiem wysłania wydania przez Usługodawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia jest weryfikacja przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

11. Jeśli zamówione wydanie jest już w sprzedaży, Konsument otrzyma je w ciągu 10 dni roboczych od daty weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Pozostałe publikacje będą wysłane niezwłocznie po terminie ich ukazania się. W szczególnych przypadkach (strajki, kataklizmy, działania sił wyższych lub innych z przyczyn, nieleżących po stronie Usługodawcy) wysyłka zostanie zrealizowana w najszybszym możliwym terminie.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Konsument zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. Zlecenia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień.

13. Prezenty będące dodatkiem do Usługi prenumeraty drukowanej będą wysyłane po weryfikacji wpłat. Wysyłka jest gwarantowana w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od daty zapłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

14. Usługa prenumeraty drukowanej wygasa po wysłaniu przez Usługodawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia liczby wydań określonej w danym Pakiecie prenumeraty.

XII ZAKUP NA PREZENT

1. W przypadku zakupu Usługi prenumeraty cyfrowej w formie Kup na prezentKonsument otrzyma na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia kod aktywacyjny uprawniający do korzystania z Usługi prenumeraty cyfrowej przez określony czas. Kod aktywacyjny może przekazać wybranej osobie.

2. Z kodu aktywacyjnego może skorzystać jedna osoba.

3. Aby skorzystać z kodu aktywacyjnego, należy go aktywować, wypełniając formularz na stronie kodu aktywacyjnego.

4. Skorzystanie z kodu aktywacyjnego wymaga rejestracji w Serwisie.

5. Okres trwania Usługi prenumeraty cyfrowej liczony jest od momentu aktywacji kodu (czyli wypełnienia formularza na stronie kodu aktywacyjnego).

XIII CZAS TRWANIA UMOWY

Umowy zawierane przez Usługodawcę są zawierane na czas niezbędny do ich realizacji. W przypadku Usługi prenumeraty cyfrowej lub Usługi prenumeraty drukowanej czas trwania umowy wynika z wybranego przez Konsumenta okresu trwania prenumeraty. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej Umowa jest zawierana na pojedynczy okres prenumeraty (np. na miesiąc) i po wygaśnięciu ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

XIV ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY CYFROWEJ

Zakup Usługi prenumeraty cyfrowej, czyli zawarcie przez Konsumenta umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, oznacza zgodę Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy.

XV ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY DRUKOWANEJ

1. W przypadku zakupu Usługi prenumeraty drukowanej Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Serwis w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia pierwszego numeru zaprenumerowanego wydania.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę, korzystając ze wskazanych powyżej DANYCH KONTAKTOWYCH, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (patrz punkt XVIII), jednak nie jest to obowiązkowe. Można również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na wskazane powyżej DANE KONTAKTOWE lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie. W razie skorzystania z tej możliwości Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu Usługi prenumeraty drukowanej Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia czasopisma (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę). Zwrot należności zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu przesłanego już Konsumentowi wydania lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Wydanie należy odesłać lub przekazać na adres siedziby wskazany powyżej w DANYCH KONTAKTOWYCH niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle wydanie przed upływem terminu 14 dni.

8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty przesyłki lub dostarczenia czasopisma).

9. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości wydania wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

XVI ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU ŁĄCZONEJ USŁUGI PRENUMERATY CYFROWEJ I DRUKOWANEJ

Zakup łączonych Usług prenumeraty drukowanej i prenumeraty cyfrowej w formie Pakietu prenumeraty oznacza, że Konsument może jedynie odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym zakupu Usługi prenumeraty drukowanej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XV (ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY DRUKOWANEJ). Zakup Usługi prenumeraty cyfrowej jako części Pakietu prenumeraty (łączonej z Usługą prenumeraty drukowanej) oznacza zgodę Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy. W razie zakupu powyższego Pakietu prenumeraty i odstąpienia od umowy w zakresie Usługi prenumeraty drukowanej stanowiącej część tego pakietu Konsument będzie jednak zobowiązany do zapłaty pełnej ceny Usługi prenumeraty cyfrowej w wysokości takiej, jaka obowiązywałaby przy zakupie samej Usługi prenumeraty cyfrowejw momencie składania zamówienia. Zapłata różnicy w cenie Usługi prenumeraty cyfrowej jako części pakietu i samej Usługi prenumeraty cyfrowej może zostać dokonana poprzez potrącenie kwoty należnej Konsumentowi z tytułu odstąpienia od umowy o kwotę należną z tytułu sprzedaży Usługi prenumeraty cyfrowej.

XVII ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY CYFROWEJ W FORMIE KUP NA PREZENT

Zakup Usługi prenumeraty cyfrowej w formie Kup na prezent, czyli zawarcie przez Konsumenta umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, oznacza zgodę Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko pod warunkiem, że nie zostanie aktywowany kod przekazany Konsumentowi. W razie braku aktywacji kodu odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 14 dni od daty przekazania Konsumentowi kodu aktywacyjnego. Procedura odstąpienia od umowy stosowana jest odpowiednio zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XV (ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU PRENUMERATY W FORMIE DRUKOWANEJ).

XVIII WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY*

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TIME SA
Dział Prenumeraty
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
adres e-mail: sklep@murator.pl
tel. (22) 590 55 55

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ...................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

*Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIX RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi rzeczy bez wad. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi realizowana jest stosownie do postanowień kodeksu cywilnego.

2. W przypadku gdy produkty będą posiadały gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, informacje o warunkach gwarancji będą umieszczone przy opisie produktu i/lub dostarczone wraz z produktem.

XX FUNKCJONALNOŚĆI I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

1. W celu korzystania z Usług elektronicznych Konsument powinien dysponować:

a) podłączeniem do sieci Internet. Prędkość ładowania strony zależy od szybkości połączenia internetowego;
b) aktywną obsługa plików cookie;
c) zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności Miesiecznik.murator.pl, zaleca się pobranie najnowszej wersji przeglądarki;
d) włączoną obsługą JavaScript w przeglądarce internetowej;
e) programem do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader;
f) wtyczką Adobe Flash Player w wersji co najmniej 10.3 do przeglądania publikacji za pomocą FlippingBook;
g) w przypadku używania urządzeń mobilnych, urządzeniem wyposażonym w jeden z poniższych systemów: Android OS w wersji co najmniej 4.0.3 lub iOS w wersji co najmniej 7.0.

2. Usługodawca zastrzega, że w trakcie realizacji Usług dostępnych z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Usługodawcy, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z usług, tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

3. Usługodawca zastrzega, że mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w możliwości dostępu do Usług elektronicznych, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w dostępie, trwających dłużej z powodu awarii, Usługodawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

XXI REKLAMACJE I ROZPATRYWANIE SPORÓW

1. Reklamacje Usług Konsument może składać w formie elektronicznej na adres: sklep@murator.pl lub pisemnej za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Usługodawcy.

2. Reklamacja musi zawierać dane osobowe i adresowe Konsumenta podane podczas składania zamówienia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub e-maila przez Usługodawcę.

4. Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5. O decyzji Usługodawcy Konsument zostanie powiadomiony na adres e-mail lub pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

6. Wszelkie problemy związane z zamówieniem można też zgłaszać pod numerem telefonu: (22) 590 55 55 lub na adres e-mail: sklep@murator.pl

7. Wszelkie spory z konsumentami związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę poprzez Serwis będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

8. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XXII SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TIME S.A.:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Konsumenta jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „Time S.A.”). Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

- przez e-mail: iod@grupazpr.pl

2. Inspektor ochrony danych

Time S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Konsument może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10 , 04-190 Warszawa

- przez e-mail: iod@grupazpr.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Konsumenta będą przetwarzane w celu:

a) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Time S.A. oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług Time S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Time S.A. polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania Konsumentom informacji o produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.

b) wysyłania Konsumentom materiałów marketingowych i oferty Time S.A., w sposób który Konsument sam wybrał – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Konsumenta zgoda.

c) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Grupy ZPR MEDIA oraz innych podmiotów współpracujących z Grupą ZPR Media – podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda Konsumenta.

4. Profilowanie:

Aby jak najlepiej dostosować ofertę reklamową do potrzeb Konsumenta, w ramach przetwarzania danych osobowych Konsumenta, Time S.A. będzie dokonywać tzw. profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących Konsumenta. Do profilowania Time S.A. będzie wykorzystywać dane Konsumenta takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz o wykonywany zawód lub branżę, w ramach której działa. Podane przez Konsumenta dane Time S.A. będzie zestawiać z informacjami dotyczącymi aktywności Konsumenta prowadzonej w ramach Serwisu. Na podstawie Profilu Time S.A. będzie wysyłać do Konsumenta materiały reklamowe dopasowane do jego zainteresowań oraz preferencji, a także przesyłać informacje o wydarzeniach, które mogą zainteresować Konsumenta.

5. Okres przechowywania danych osobowych Konsumenta

Time S.A. będzie przechowywać dane osobowe Konsumenta do czasu wycofania przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcy danych osobowych Konsumenta

Time S.A. będzie przekazywać dane osobowe Konsumenta dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Time S.A. i tylko zgodnie z poleceniami Time S.A.

Time S.A. może także przekazać dane osobowe Konsumenta pozostałym spółkom z Grupy ZPR Media oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje – takie przekazanie możliwe jest tylko po wyrażeniu zgody przez Konsumenta.

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Konsumenta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

8. Prawa Konsumenta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

8.1 Konsument ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo do wycofania zgody,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że Time S.A. przetwarza dane Konsumenta w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo dostępu do swoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Time S.A. swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Konsument może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Time S.A. przesłała dane Konsumenta do innego administratora. Jednakże Time S.A. prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.

8.2 Aby skorzystać z powyższych praw, Konsument musi skontaktować się z Time S.A. lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Każdy Konsument może w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez link dołączany do każdego e-maila jakiego otrzyma Konsument.

9. Prawo wycofania zgody

Dane osobowe Konsumenta mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym każdy Konsument ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Konsumenta przed jej wycofaniem. Konsument może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres email iod@grupazpr.pl, listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, lub poprzez link dołączany do każdego e-maila.

10. Prawo wniesienia skargi do organu

Konsumentowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.