Warunki sprzedaży

Prenumeraty

REGULAMIN NABYCIA PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W SERWISIE miesiecznik.murator.pl, informatory.murator.pl, miesiecznik.architektura.muratorplus.pl  - INFORMACJA O WARUNKACH SPRZEDAŻY PRODUKTÓW DLA KONSUMENTÓW/ PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

obowiązuje od dnia 1.01.2023

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym miesiecznik.murator.pl, https://informatory.murator.pl/, miesiecznik.architektura.muratorplus.pl (dalej: „Serwis”), pełniącego również funkcję sklepu internetowego, w  tym zasady i warunki zakupu Produktów przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość.
 2. Właścicielem, administratorem Serwisu,  usługodawcą jest TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295857, numer NIP: 526-10-04-620, wysokość kapitału zakładowego 19.366.667,00 zł (opłaconego w całości) (dalej: „Usługodawca”).
 3. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych - podlegają ochronie prawnej.

 

II. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Usługodawcą jest możliwe przez:

1. adres siedziby: TIME SA, Dział Prenumeraty, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa;
2. adres e-mail: klienci@grupazpr.pl;
3. tel. (22) 590 55 55.

 

III. DEFINICJE:

Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają znaczenie nadane w niniejszym pkt. III oraz  w poszczególnych miejscach Regulaminu poprzez ich zdefiniowanie:

1. Cena - opłata należna za Produkt udostępniane odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, podawana w Serwisie obok Produktu.
2. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
3. wydanie – publikacja prasowa w formie drukowanej;
4. e-wydanie - publikacja prasowa w formacie: PDF, ePUB, mobi, html, bez zabezpieczeń DRM, opatrzona znakiem wodnym lub bez takich zabezpieczeń, dystrybuowana za pośrednictwem Serwisu, udostępniana w Serwisie;
5. Formularz Rejestracji - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta
6. Formularz Zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie  Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy o nabycie Produktu, w tym sposobu dostawy i płatności;
7. funkcjonalność – zdolność Produktu do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
8. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji;
9. integracja – połączenie Treści cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego  Użytkownika i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o nabycie Produktu;
10. interoperacyjność – zdolność Treści cyfrowej lub Produktu do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej lub Produktu tego samego rodzaju;
11. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.
12. Kod aktywacyjny– unikalny ciąg znaków alfanumerycznych umożliwiający pobranie i użytkowanie Treści cyfrowej, udostępniany w Koncie Użytkownika, będący przedmiotem Umowy o nabycie Produktu.
13. kompatybilność – współdziałanie Treści cyfrowej lub Produktu ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej lub Produktu tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;
14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1 Kodeksu Cywilnego).
15. Konto lub Konto Użytkownika- indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji Konta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych mu funkcjonalności Serwisu, w tym zakup Produktów.
16. Koszyk - element Serwisu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: liczba zakupionych Produktów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
17. Login - adres e-mail Użytkownika, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji Konta;
18. Produkt – Towar, Treść cyfrowa lub inny udostępniany w Serwisie produkt dostępny w danym czasie w Serwisie.  
19. Prenumerata – forma zakupu dla wskazanych Produktów, w ramach której Użytkownik otrzymuje określoną liczbę Produktów w określonym czasie, w tym również Produktów w postaci Treści cyfrowej, udostępnionych  m. in. do zapisu w formacie PDF. W ramach Prenumeraty występują opcje m.in.: Prenumerata cyfrowa, Prenumerata drukowana, Prenumerata autoodnawialna.
20. Prenumerata cyfrowa – aktywacja i/lub zakup Treści cyfrowej, realizowana po złożeniu Zamówienia przez Użytkownika i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet Prenumeraty cyfrowej.  Korzystanie z Prenumeraty cyfrowej wymaga Rejestracji Konta w Serwisie i weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany pakiet Prenumeraty cyfrowej.  Prenumerata cyfrowa może być połączona z Prenumeratą drukowaną na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty. Prenumerata cyfrowa wygasa po upływie okresu na jaki została aktywowana.
21. Prenumerata drukowana – obejmuje sprzedaży wydań drukowanych, realizowana jest po złożeniu przez Użytkownika Zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet Prenumeraty drukowanej. Zakup Prenumeraty drukowanej wymaga rejestracji Użytkownika w Serwisie i weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty drukowanej. Prenumeraty drukowana może być połączona z Prenumeratą cyfrową na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty. Prenumerata drukowana wygasa po wysłaniu przez Usługodawcę na adres wskazany w Formularzu Zamówienia liczby wydań określonej w danym Pakiecie prenumeraty.
22. Prenumerata autoodnawialna – rodzaj prenumeraty dostępnej w ramach Prenumeraty cyfrowej, który wiąże się z automatycznym przedłużaniem kolejnych okresów prenumeraty i koniecznością uiszczania przez Użytkownika cyklicznych opłat. Opłaty są pobierane automatycznie do momentu rezygnacji przez Użytkownika z Prenumeraty autoodnawialnej.
23. Pakiet prenumeraty – obejmuje łączone Produkty. Szczegóły dostępnych Pakietów prenumeraty opisane są w Serwisie na stronach z ofertami Pakietów prenumeraty. Na stronie Serwisu znajdują się również aktualne Ceny Pakietów prenumeraty.
24. Przedsiębiorca na prawach konsumenta -  osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
25. Prawo autorskie - ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.);
26. Rejestracja Konta - jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, z wykorzystaniem Formularza Rejestracji w celu utworzenia Konta w Serwisie, umożliwiająca zamawianie Produktów oraz korzystania w ramach Konta z  Produktów w postaci Treści Cyfrowych ;
27. środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej w celu korzystania z nich;
28. Towar – udostępniany w Serwisie produkt w postaci materialnej (w tym zapisany na nośniku materialnym), w tym wydanie.
29. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym e- wydanie. Treść cyfrowa dostarczana jest m.in. ramach Prenumeraty cyfrowej, Prenumeraty autoodnawialnej. Treść cyfrowa w Serwisie występuje w formacie: PDF, ePUB, mobi, html, bez zabezpieczeń DRM, opatrzona znakiem wodnym lub bez takich zabezpieczeń.
30. trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
31. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiający Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
32. Umowa – umowa w przedmiocie świadczenia usług drogą elektroniczną  na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Regulaminie korzystania z aplikacji i serwisów internetowych administrowanych przez TIME S.A. zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą  w zakresie i na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem, w tym w zakresie odpłatnego lub nieodpłatnego nabycia Produktu za pośrednictwem Serwisu;
33. Umowa o nabycie Produktu – umowa w przedmiocie sprzedaży Produktu bądź nieodpłatnego udostępnienia Produktu znajdującego się w Serwisie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą.
34. Usługi - świadczenia i narzędzia udostępniane przez Usługodawcę Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, w tym umożliwienie Użytkownikowi założenie Konta w celu sprzedaży lub udostępniania Produktów - na zasadach określonych w Regulaminie;
35. Ustawa o prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 poz. 134 ze zm.);
36. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, korzystająca z Serwisu lub składająca Zamówienia, w tym dokonująca zakupów w Serwisie - na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
37. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, składane w szczególności za pomocą Formularza Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o nabycie Produktu.

 

IV. OPIS I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego, wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych, tj. w szczególności w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu, dodania Usług, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.), - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu. Wspomniane wyżej przerwy nie mają wpływu na zakres uprawnień Użytkowników przysługujących im do chwili ich wystąpienia, w szczególności nie powodują utraty uprawnień do świadczeń niezrealizowanych z powodu zaistnienia przerwy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji na stronach Serwisu treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (tzw. FAQ), udzielanych porad i innych, co do których Usługodawca uzna, że treści te warte są upublicznienia.
 5. Bez wyraźnej zgody Usługodawcy zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Prawa autorskiego.
 6. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, Android od wersji 6 lub Ios od wersji 11 oraz przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari w wersji aktualnej.
 8. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronach informacji i danych, w tym informacji o Produktach dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne - z zastrzeżeniem pkt. 5 powyżej.
 9. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani korzystać z Serwisu zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, w którym korzystają z Serwisu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia Usług, usunięcia danych lub likwidacji Zamówienia w odniesieniu do Użytkowników, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, naruszają uzasadnione interesy Usługodawcy bądź osób trzecich, a także dopuszczają się działań, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, albo są z innych względów niedopuszczalne w ocenie Usługodawcy. Decyzja Usługodawcy w tym przedmiocie jest ostateczna, co nie wyłącza w żaden sposób możliwości Użytkownika dochodzenia praw na zasadach ogólnych, zgodnie przepisami obowiązującego prawa.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.
 12. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu m.in. następujące Usługi:
 13. 1) nieodpłatne:
  • a) udostępnienie Konta Użytkownikowi;
  • b) udostępnienie Serwisu w celu zamawiania Produktów;
  • c) udostępnianie Produktów za pośrednictwem Serwisu;
  2) odpłatne
  • a) w zakresie sprzedaży Produktów w Serwisie;
 14. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 15. Usługodawca ani podmioty pośredniczące w sprzedaży Produktów nie udzielają gwarancji na Usługi, Produkty, ani nie przewidują dla nich usług posprzedażnych.
 16. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące Regulaminu, Produktów, bądź innych kwestii związanych z Serwisem proszeni są o wysłanie uwag pod adres: klienci@grupazpr.pl lub na dane kontaktowe podane w Serwisie w dziale Pomoc.

 

V. ZASADY REJESTRACJI KONTA I FUNKCJONOWANIA KONTA

 1. Utworzenie i korzystanie przez Użytkownika z funkcjonalności Konta jest dobrowolne i nieodpłatne. Rejestracja Konta pozwala w szczególności na złożenie Zamówienia, w określonych przypadkach śledzenie statusu Zamówienia i dodawanie Produktów do Koszyka.
 2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić obowiązkowe pola Formularza Rejestracyjnego.
 3. Podczas Rejestracji Użytkownik podaje co najmniej dane określone poniżej w lit. a- e z zastrzeżeniem pkt. 4:
  • a) imię: obowiązkowe
  • b) nazwisko: obowiązkowe
  • c) adres dla doręczeń
  • d) adres e-mail: obowiązkowe
  • e) hasło: obowiązkowe
  • f) dodatkowe dane jeśli ze względu na charakter lub miejsce zakupu wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy VAT.
 4. Usługodawca może zwrócić się do Użytkownika o podanie jego dodatkowych danych, nie ujętych w Formularzu Rejestracyjnym, w zakresie niezbędnym do kontaktu z Użytkownikiem dla realizacji Zamówienia np. numeru telefonu (w wyjątkowych przypadkach na zasadzie dobrowolności), bądź innych danych niezbędnych do wystawienia faktury, jak np. NIP.
 5. Dokonując Rejestracji Konta Użytkownik, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania - co jest niezbędne do korzystania z Serwisu, w tym do nabywania Produktów. Dodatkowo, poprzez kliknięcie w przycisk „Zarejestruj się”, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do podania podczas Rejestracji prawdziwych danych i zapewnia, że dane te nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, obowiązującego prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów, co ma również odpowiednio zastosowanie do Hasła i Loginu.
 7. Zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego z danymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że podane w Formularzu Rejestracyjnym dane są prawdziwe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.
 8. Konto zostaje utworzone z chwilą skutecznego dokonania Rejestracji Konta tj. po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego oraz ewentualnym potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych.
 9. Usługodawca może, w razie zaistnienia w tym względzie uzasadnionych wątpliwości, uzależnić Rejestrację Konta od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 10. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji Konta przez Użytkownika w sposób, o którym mowa w pkt. 8 powyżej, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa w zakresie dotyczącym korzystania z Konta, a Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Konta.
 11. Konto oraz Login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy swojego Hasła i nie jest uprawniony do udostępniania go osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki nieprzestrzegania tego warunku.
 13. Zaleca się stosowanie bezpiecznego hasła składającego się m.in. z 6 znaków, w tym z dużej litery, cyfry i znaków szczególnych np. :><?’[]. Nie powinno się używać tego samego hasła w kilku formularzach logowania.
 14. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę o utracie Hasła, a także o możliwym wejściu w jego posiadanie przez osobę trzecią.
 15. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego każdorazowego informowania Usługodawcę o zmianie jego danych podanych w wyniku Rejestracji Konta. Brak takiej aktualizacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego świadczenia Usług (w tym sprzedaży Produktów) w ramach Konta.
 16. Posiadaczem Konta mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 17. Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyn zawiesić Konto lub zrezygnować z Konta kontaktując się w tej sprawie bezpośrednio z Usługodawcą za pośrednictwem e-mail: klienci@grupazpr.pl z prośbą o dezaktywację Konta (dalej: „Dezaktywacja Konta").
 18. Dezaktywacja Konta na prośbę Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Konta przez Użytkownika:
  • 1)         ponownej aktywacji Konta może dokonać Usługodawca na podstawie wniosku Użytkownika wysłanego na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl oraz po weryfikacji przyczyny zawieszenia Konta i możliwości jego ponownej aktywacji.
  • 2)         Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem umowy o korzystanie z Konta, z ważnych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia Usług, jak np. zmiana obowiązujących przepisów - z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
  • 3)         Usługodawca zastrzega sobie możliwość: odmowy świadczenia Usług, dokonania zablokowania Konta, a także rozwiązania umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia - w przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa lub zasad opisanych w Regulaminie.
  • 4)         W przypadku zastosowania się Użytkownika do skierowanego do niego wezwania ze strony Usługodawcy do zaprzestania naruszeń lub przywrócenia stanu sprzed ich dokonania - możliwe jest odblokowanie dostępu Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.

 

VI. OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE SPRZEDAŻY I DOSTAWY PRODUKTÓW

 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi polegające na udostepnieniu, w tym w ramach sprzedaży następujących świadczeń:
  • 1)       sprzedaż Produktów – w formie Prenumeraty cyfrowej;
  • 2)       sprzedaż Produktów- w formie Prenumeraty drukowanej;
  • 3)       Sprzedaż Produktów – w formie prenumeraty autoodnawialnej
  • 4)       sprzedaż innych Produktów, w tym Towarów oraz Treści Cyfrowych
   Realizacja wymienionych świadczeń może odbywać się osobno lub łącznie.
 2. Prezentacja w Serwisie aktualnie dostępnych za jego pośrednictwem Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę nabycia Produktu złożoną przez Użytkownika. Wysłanie przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem Umowy o nabycie Produktu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych na stronach Serwisu.
 4. Dla otrzymania Produktu wymagane jest złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie wybranego Produktu do Koszyka, a następnie dokonanie zapłaty (w przypadku Produktów  udostępnianych w Serwisie odpłatnie).
 5. Umowa o nabycie Produktu jest zawierana po skutecznie dokonanej Rejestracji Konta lub po zalogowaniu do Konta - z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 6. Celem nabycia Produktów konieczne jest złożenie Zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami, podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.
 7. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji oznacza, że Zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 8. W przypadku Produktów udostępnianych w Serwisie odpłatnie, Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Usługodawcę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności tytułem zapłaty Ceny.
 9. Informacje o Cenie danego Produktu zostają zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania Zamówienia. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT).
 10. W razie wyrażenia przez Użytkownika woli zawarcia Umowy o nabycie Produktu przez wysłanie do Usługodawcy wiadomości SMS, wiadomości e-mail, przez telefon Usługodawca przekaże Użytkownikowi niezbędne informacje celem zawarcia Umowy o nabycie Produktu, w tym co do zasad Rejestracji Konta oraz dodatkowe informacje wymagane zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach Konsumenta.
 11. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu w postaci Treści Cyfrowej jest pobranie go przez Użytkownika drogą transmisji danych dokonanej za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci urządzenia Użytkownika.
 12. Usługodawca dostarcza Treść cyfrową niezwłocznie po zawarciu Umowy o nabycie Produktu będącego Treścią cyfrową.
 13. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Użytkownikowi albo fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Użytkownik wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Użytkownik lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 14. Podczas składania Zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania danego Produktu w postaci Treści cyfrowej spośród propozycji określonych w Serwisie w odniesieniu do tego Produktu. W przypadku wyboru sposobu dostawy, z którym wiąże się obowiązek poniesienia kosztów przez Użytkownika, dostawa nastąpi po uiszczeniu tych kosztów.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Produktów.
 16. W celu zakupu Produktu w ramach Prenumeraty cyfrowej wymagane jest od Użytkownika złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu i dokonania opłaty za wybrany przez niego Pakiet prenumeraty. Korzystanie z Produktu - Prenumeraty cyfrowej wymaga Rejestracji Konta w Serwisie.
 17. W celu zakupu Produktu w ramach Prenumeraty drukowanej wymagane jest od  Użytkownika złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu i dokonania opłaty za wybrany przez niego Pakiet prenumeraty. Aktualny cennik i sposób zapłaty jest wskazany w serwisie przy wybranym Pakiecie prenumeraty. W celu złożenia Zamówienie na Produkt – w ramach Prenumeraty drukowanej należy wskazać numer wydania Produktu (spośród numerów dostępnych na liście), od którego ma się rozpocząć Prenumerata drukowana. Od wskazanego numeru liczony jest start okresu Prenumeraty drukowanej. Domyślnie Prenumeraty drukowana jest realizowana od wydania będącego aktualnie w sprzedaży.
 18. W Zamówieniu na Produkt - Prenumeratę drukowaną należy wypełnić formularz Dane klienta (Użytkownika) i podać m.in. takie dane jak imię i nazwisko, adres. Jeżeli adres dostawy wydania dostępnego w ramach Prenumeraty drukowanej ma być inny niż dane klienta (Użytkownika), należy dodatkowo wypełnić formularz danych dostawy wydań drukowanych.
 19. W przypadku zakupu Produktu  w ramach Prenumeraty cyfrowej w formie Kup na prezent, Użytkownik otrzyma na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracji Kod aktywacyjny uprawniający do korzystania z Prenumeraty cyfrowej przez określony czas. Kod aktywacyjny może przekazać wybranej osobie. Z Kodu aktywacyjnego może skorzystać jedna osoba. W celu skorzystania z Kodu aktywacyjnego, należy go aktywować, wypełniając Formularz Rejestracji w Serwisie w zakładce na stronie Kodu aktywacyjnego. Skorzystanie z Kodu aktywacyjnego wymaga Rejestracji Konta w Serwisie. Okres trwania takiej Prenumeraty cyfrowej liczony jest od momentu aktywacji Kodu aktywacyjnego (czyli wypełnienia Formularza Rejestracji/ Zamówienia na stronie Kodu aktywacyjnego).
 20. W celu złożenia Zamówienia z dostawą wydania zagranicę Użytkownik powinien zadzwonić do Biura Obsługi Klienta (22) 590 55 55 lub wysłać e-mail na adres klienci@grupazpr.pl w celu ustalenia kosztów dostaw.
 21. Użytkownik, który wysyła Formularz Rejestracji lub Formularz Zamówienia do Usługodawcy i nie występuje w imieniu własnym, zobowiązany jest do posiadania i na życzenie Usługodawcy przedstawienia stosownego upoważnienia do zawarcia umowy w imieniu właściwej osoby.
 22. Złożenie Zamówienia przez Serwis zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną. Istnieje możliwość złożenia Zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, np. przez telefon. Dla takich Zamówień może zostać wskazany inny sposób zapłaty niż na stronie wybranego Pakietu prenumeraty.
 23. Wysyłka Towarów np. wydań drukowanych odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Usługodawcę operatora pocztowego.
 24. Warunkiem wysłania Towaru- wydania przez Usługodawcę na adres wskazany w Formularzu Zamówienia jest weryfikacja przez Usługodawcę opłaty za wybrany Produkt-  Pakiet prenumeraty.
 25. Jeśli Produkt – wydanie jest już w sprzedaży Użytkownik otrzyma je w ciągu 10 dni roboczych od daty weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Produkt. Pozostałe Produktu w ramach Prenumeraty drukowanej będą wysłane niezwłocznie po terminie ich ukazania się.
 26. W szczególnych przypadkach (strajki, kataklizmy, działania sił wyższych lub innych z przyczyn, nieleżących po stronie Usługodawcy) wysyłka zostanie zrealizowana w najszybszym możliwym terminie.
 27. Usługodawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania Zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego Produktu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania Zamówień.
 28. Koszty porozumiewania się z Usługodawcą są zgodne z opłatami określonymi w taryfach operatorów, z których korzystają Konsumenci. Koszt infolinii według stawek operatorów.

 

VII. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1. Do korzystania z Produktów niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, Android od wersji 6 lub Ios od wersji 11 oraz przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari w wersji aktualnej oraz dostęp do Internetu.
 2. Do e-wydań nie jest dołączana w żadnej formie zawartość płyt CD/DVD dostępnych z papierowymi odpowiednikami e-wydań.
 3. E-wydania mogą być trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał ich zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający e-wydanie, za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 4. Użytkownik w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:
  • 1)       rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
  • 2)        ingerowania w jego zawartość;
  • 3)       publikacji, dystrybucji, powielania;
  • 4)       usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
  • 5)       oddawania w najem;
  • 6)        jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
 5. Użytkownik nabywający e-wydanie, zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Użytkownika) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.
 6. Towary są dostępne dla Użytkowników do wyczerpania zapasów.
 7. Składając Zamówienie na Towar Użytkownik jest zobowiązany do wybrania sposobu dostawy spośród wskazanych w Serwisie, a także podania adresu dostawy Towaru.
 8. Możliwość weryfikacji statusu przesyłki u danego przewoźnika dostarczającego Towar,  wskazanego na stronach Serwisu, jest uzależniona od stosowanych przez niego rozwiązań technicznych.
 9. Zasady odbioru przesyłki określają warunki świadczenia usług obowiązujące u danego przewoźnika, o którym mowa w ust. 8 powyżej.   
 10. W przypadku zakupu  Produktu w ramach Prenumeraty cyfrowej możliwość korzystania wygasa po zakończeniu okresu, na jaki został zakupiony Pakiet prenumeraty. Po tym czasie Użytkownik będzie miał dostęp do wydań zakupionych w ramach Usługi prenumeraty cyfrowej w formie elektronicznej nabytych w ramach danego Pakietu prenumeraty. Takie e-wydania będą dostępne dla Użytkownika w zakładce Twoje wydania po zalogowaniu się w Serwisie.
 11. W przypadku zakupu Produktu w ramach Prenumeraty autoodnawialnej Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji autoodnawiania prenumeraty w ustawieniach swojego konta (Konta Użytkownika), nie później jednak niż 48 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty. Jeżeli Użytkownik zrezygnuje w okresie późniejszym niż 48 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty, Produkt – Prenumerata autodonawialna wygaśnie nie od najbliższego okresu prenumeraty, ale od następnego po nim okresu prenumeraty.

 

VIII. SPOSOBY ZAPŁATY

 1. W ramach funkcji Serwisu dostępne są następujące sposoby realizacji płatności za dokonany w nim zakup Produktu:
  • 1) za pomocą karty płatniczej;
  • 2) elektronicznego  przelewu bankowego;
  • 3) tradycyjnego przelewu bankowego

  Płatności dokonuje się przez serwis rozliczeniowy eCard S.A.:
  •  1) Karty płatnicze:
   1. Visa
   2. Visa Electron
   3. MasterCard
   4. MasterCard Electronic
   5. Maestro
  • 2) ePrzelewy:
   1. Płacę z inteligo (inteligo)
   2. mTransfer (mBank)
   3. Płacę z Orange (mBank)
   4. Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
   5. Przelew z BPH (Bank BPH)
   6. Płacę z iPKO (PKO BP)
   7. Pekao24Przelew (Bank Pekao)
   8. Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
   9. Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
   10. PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
   11. Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
   12. Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
   13. T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
   14. Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
   15. Płać z ING (ING Bank Śląski)
   16. Credit Agricole Bank Polska S.A.
   17. Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
   18. db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
   19. iKO (PKO BP)
   20. Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A.)
   21. Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A.)
   22. Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A.)
   23. e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
   24. BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)
 2. Serwis nie ma dostępu do danych wrażliwych kart płatniczych.
 3. Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie przed otrzymaniem Produktu (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu, ani hasła do konta w bankowości internetowej.
 4. W przypadku zakupu Produktu-  Prenumeraty autoodnawialnej płatność za kolejny okres prenumeraty pobierana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego eCard S.A., nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu Prenumeraty. Opłata za kolejne okresy Prenumeraty jest zgodna z ofertą zakupu Pakietu prenumeraty. W przypadku zmiany cennika pobierana będzie opłata aktualna w momencie składania przez Użytkownika Zamówienia. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie przy użyciu kart płatniczych. Zamówienie Prenumeraty autoodnawialnej stanowi jednoczesne wyrażenie zgody przez Użytkownika na powiązanie jego Konta Użytkownika w Serwisie z ciągiem znaków identyfikujących kartę płatniczą i umożliwiających dokonanie kolejnych transakcji. Dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie Usługodawcy. Karta płatnicza jest identyfikowana na podstawie unikalnego numeru (tzw. „Indeks”) oraz ciągu znaków (tzw. „Cardhash”) przesyłanych przez serwis rozliczeniowy eCard S.A., umożliwiających dokonanie transakcji. Dane karty płatniczej są zapisywane i przechowywane wyłącznie przez system rozliczeniowy eCard S.A.
 5. W przypadku Zamówień realizowanych inaczej niż za pośrednictwem Serwisu sposób płatności będzie ustalany indywidualnie, np. w wiadomości e-mail zawierającej prośbę o dokonanie opłaty.
 6. W razie braku weryfikacji płatności Usługodawca może uznać, że Użytkownik cofa oświadczenie woli w zakresie złożenia Zamówienia.
 7. Składając Zamówienie Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania Faktury. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania Zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.
 8. Łączne wynagrodzenie za zamówiony Produkt  będzie wynikało z Cen podanych przy poszczególnych Produktach dostępnych w Serwisie oraz ewentualnie wskazanych kosztów dostawy. Łączne wynagrodzenie za Produkt- w ramach Pakiet prenumeraty stanowi koszt prenumeraty za wybrany okres trwania Pakietu prenumeraty.
 9. W przypadku zakupu Produktu w ramach Prenumeraty autoodnawialnej cena stanowi opłatę za jeden okres prenumeraty wskazany w Serwisie (np. miesiąc). Długość jednego okresu Prenumeraty autoodnawialnej i wysokość opłaty za ten okres jest określana w Serwisie.
 10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Zamówieniu jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.         

 

IX. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowy zawierane przez Usługodawcę są zawierane na czas niezbędny do ich realizacji. W przypadku Umowy o nabycie Produktu w ramach Prenumeraty cyfrowej lub Prenumeraty drukowanej czas trwania Umowy o nabycie produktu wynika z wybranego przez Użytkownika okresu trwania Prenumeraty dostępnej w Serwisie. W przypadku Umowy o nabycie Produktu w ramach Prenumeraty autoodnawialnej jest ona zawierana na pojedynczy okres wybranej przez Użytkownika Prenumeraty (np. na miesiąc) i po jego wygaśnięciu ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

 

X .  UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z BRAKIEM ZGODNOŚCI PRODUKTU (TOWARU) Z UMOWĄ O NABYCIE PRODUKTU

 1. W razie braku zgodności Towaru z Umową o nabycie Produktu  Użytkownikowi przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa w tym w Ustawie o prawach konsumenta.
 2. Towar jest zgodny z Umową o nabycie Produktu, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność (rozumiana jako zdolność Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia),
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Użytkownikowi, o którym Użytkownik, powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy o nabycie Produktu i który Usługodawcę zaakceptował.
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową o nabycie Produktu, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Użytkownik może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
   a)     nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   b)    przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   c)     publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Użytkownika o zawarciu Umowy o nabycie Produktu;
   3)         być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Użytkownik może rozsądnie oczekiwać;
   4)         być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Użytkownikowi przed zawarciem Umowy o nabycie Produktu, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową o nabycie Produktu w zakresie, o którym mowa w pkt 2 i pkt 3 powyżej, jeżeli Użytkownik najpóźniej w chwili zawarcia Umowy o nabycie Produktu, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową o nabycie Produktu określonych w pkt 2 i pkt 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 5. Usługodawcę ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową o nabycie Produktu istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 6. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową o nabycie Produktu, który ujawnił się przed upływem 2 lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową o nabycie Produktu. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową o nabycie Produktu jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową o nabycie Produktu, Użytkownik może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową o nabycie Produktu w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową o nabycie Produktu.  Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową o nabycie Produktu, wartość Towaru zgodnego z Umową o nabycie Produktu oraz nadmierne niedogodności dla Użytkownika powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową o nabycie Produktu.
 9. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Umową o nabycie Produktu, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Użytkownik go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu ponosi Usługodawca.
 10. Użytkownik udostępnia Usługodawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Użytkownika Towar na swój koszt.
 11. Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 12. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową o nabycie Produktu, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu, gdy:
  1) Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową o nabycie Produktu zgodnie z pkt 8;
  2) Usługodawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową o nabycie Produktu zgodnie z pkt 9-10;
  3) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar  do zgodności z Umową o nabycie Produktu;
  4) brak zgodności Towaru z Umową o nabycie Produktu jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy o nabycie Produktu bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 7-11;
  5) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową o nabycie Produktu w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową o nabycie Produktu pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową o nabycie Produktu.
 14. Usługodawca zwraca Użytkownikowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o obniżeniu ceny.
 15. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową o nabycie Produktu jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową o nabycie Produktu jest istotny.
 16. Jeżeli brak zgodności z Umową o nabycie Produktu dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy o nabycie Produktu Użytkownik może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Użytkownika wraz z Towarami niezgodnymi z Umową o nabycie Produktów, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownik zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową nabycia Produktów.
 17. W razie odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu Użytkownik niezwłocznie zwraca Towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Użytkownikowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 18. Usługodawca  dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 19. Użytkownik może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z pkt 7-18.

 

XI.   UPRAWNIENIE UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z NIEZGODNOŚCIĄ PRODUKTU (TREŚCI CYFROWEJ) Z UMOWĄ O NABYCIE PRODUKTU

 1. Jeżeli Usługodawca  nie dostarczył Treści cyfrowej, Użytkownik, wzywa go do jej dostarczenia. Jeżeli, Usługodawca  nie dostarczył Użytkownikowi Treści cyfrowej niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, to Konsument może od Umowy o nabycie Produktu odstąpić. 
 2. Usługodawca  uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy  o nabycie Produktu bez wzywania Usługodawcy  do dostarczenia Treści cyfrowej, jeżeli:
  1) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynikać będzie, że Usługodawca  nie dostarczy Treści cyfrowej lub
  2) Użytkownik i Usługodawca  uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy o nabycie Produktu wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Użytkownika a Usługodawca  nie dostarczył ich w tym terminie.
 3. Jeżeli Treść cyfrowa są niezgodne z Umową o nabycie Produktu Użytkownik może żądać doprowadzenia ich do zgodności z Umową o nabycie Produktu, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową o nabycie Produktu Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z Umową  o nabycie Produktu określonego powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową o nabycie Produktu Treści cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową o nabycie Produktu miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. W przypadku gdy Umowa o nabycie Produktu przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa musi pozostawać zgodna z Umową o nabycie Produktu przez oznaczony czas ich dostarczania.
 6. Domniemania określone w pkt. 4 i 5 nie mają zastosowania, jeżeli:
  1)   środowisko cyfrowe Użytkownika nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy o nabycie Produktu;
  2)   Użytkownik poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o nabycie Produktu o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 7. Usługodawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową o nabycie Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z Umową o nabycie Produktu, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową o nabycie Produktu ponosi Usługodawca.
 8. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową o nabycie Produktu, jeżeli  doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z Umową o nabycie Produktu jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu oraz wartość Treści cyfrowej zgodnych z Umową o nabycie Produktu.
 9. Treść cyfrowa są zgodne z Umową o nabycie Produktu, jeżeli zgodne z Umową o nabycie Produktu pozostają w szczególności ich:
  1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Użytkownikowi,  o którym  Użytkownik  powiadomił  Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy o nabycie Produktu i który Usługodawca zaakceptował.
 10. Ponadto Treść cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z Umową o nabycie Produktu, musi:
  1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej tego rodzaju i których Użytkownik może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
  a)     nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
  b)    przed zawarciem Umowy o nabycie Produktu publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  c)     publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Użytkownika o zawarciu Umowy o nabycie Produktu;
  3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Użytkownik może rozsądnie oczekiwać;
  4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Użytkownikowi przez Usługodawca przed zawarciem Umowy o nabycie Produktu.
 11. Usługodawca informuje Użytkownika o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu oraz dostarcza je Użytkownikowi przez czas:
  1) dostarczania Treści cyfrowej określony w Umowie o nabycie Produktu, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2) zasadnie oczekiwany przez Użytkownika, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter Umowy o nabycie Produktu, jeżeli przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 12. Jeżeli Użytkownik nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawca zgodnie z pkt 11 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1) poinformował Użytkownika o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu w zakresie, o którym mowa w  pkt 9-10 jeżeli Użytkownik, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy o nabycie Produktu, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową o nabycie Produktu określonych w pkt 9-10 oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej.
 14. Treść cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o nabycie Produktu, chyba że strony postanowiły inaczej.
 15. Jeżeli Treść cyfrowa są niezgodne z Umową o nabycie Produktu, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu, gdy:
  1) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do pkt 7;
  2) Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową o nabycie Produktu zgodnie z pkt 7 brak zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z Umową o nabycie Produktu;
  3) brak zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy o nabycie Produktu bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony w postaci żądania doprowadzenia ich do zgodności z Umową o nabycie Produktu.
  4) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową o nabycie Produktu w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 16. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o nabycie Produktu, w jakiej wartość Treści cyfrowej niezgodnych z Umową o nabycie Produktu pozostaje do wartości Treści cyfrowej zgodnych z Umową o nabycie Produktu. Jeżeli Umowa o nabycie Produktu stanowi, że Treść cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa pozostawały niezgodne z Umową o nabycie Produktu.
 17. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu, jeżeli Treść cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową o nabycie Produktu jest istotny.
 18. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową o nabycie Produktu, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy o nabycie Produktu Użytkownik z nich faktycznie korzystał.
 19. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową o nabycie Produktu, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu.
 20. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Użytkownikowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu lub obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy o nabyciu Produktu lub obniżeniu Ceny.
 21. Usługodawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik,  chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Usługodawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową o nabycie Produktu, tylko jeżeli Umowa o nabycia Produktu tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany Treści cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
 23. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w pkt.22  nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
 24. Usługodawca poinformuje Użytkownika w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w pkt.22.
 25. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 22 istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Użytkownika do Treści cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w pkt. 26.
 26. W przypadku, o którym mowa w pkt. 25 Użytkownik może wypowiedzieć Umowę o nabycie Produktu bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w pkt. 22, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana, chyba że Usługodawca zapewnił Użytkownikowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów Treści cyfrowej zgodnych z Umową o nabycie Produktu, w stanie niezmienionym.

 

XII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O NABYCIE PRODUKTU.

 1. Użytkownik, może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu (dokonać rezygnacji z Produktu) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu, w terminie 14 dni: od dnia zawarcia tej Umowy o nabycie Produktu; w przypadku Towaru: od dnia jego wydania (odebrania przesyłki z Towarem), zaś w przypadku  rzeczy (Towaru) dostarczanej osobno, partiami lub w częściach:  od dnia objęcia przez Użytkownika  w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku gdy Umowa o nabycie Towaru dotyczy regularnego dostarczania Towarów przez czas oznaczony: od dnia objęcia w posiadanie pierwszego Towaru (rzeczy). 
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1, wystarczy złożenie ww. oświadczenia przed upływem tego terminu - z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Po upływie tego terminu Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: Warszawa, ul. Jubilerska 10, 04-190), wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu może być złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy o nabycie Towaru, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia,  w którym odstąpił od Umowy, na adres Usługodawcy określony w pkt. 3. Do zachowania tego wymogu wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem ww. terminu. Do zwracanego Towaru należy dołączyć kopię dowodu jego zakupu (takiego jak np.  kopia faktury, rachunku, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.). Użytkownik ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Usługodawcy (dokonanego po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy). Towar powinien być zapakowany  w sposób uniemożliwiający uszkodzenie Towaru oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone wraz z Towarem elementy dodatkowe.
 5. Usługodawca niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Użytkownika płatności.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Użytkownik wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że Użytkownik zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu, o którym mowa w pkt. 1, nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do takiej Umowy:
  a) jeżeli Usługodawca wykonał w pełni świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy i Użytkownik przyjął  to do wiadomości;
  b) w której przedmiotem świadczenia są dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o Prenumeratę
  c) o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia  rozpoczęto za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od  Umowy wskazanego w pkt. 1 i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od Umowy i Użytkownik przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem pkt. 9
 8. Zgoda, o której mowa w ust. 7 lit. a lub c, może być dokonana przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie Rejestracji Konta lub składania Zamówienia.
 9. Pomimo spełnienia przesłanek wskazanych w pkt. 7 lit. c odstąpienie od Umowy  o nabycie Produktu w ramach Prenumeraty – Kup na Prezent aktywowanej za pomocą Kodu aktywacyjnego możliwe pod warunkiem, że nie zostanie aktywowany Kod aktywacyjny przekazany Użytkownikowi. W razie braku aktywacji Kodu aktywacyjnego odstąpienie od takiej umowy jest możliwe w terminie 14 dni od daty przekazania Użytkownikowi kodu aktywacyjnego na zasadach określonych w pkt. 1- 6 powyżej.

 

XIII.   REKLAMACJE I ROZPATRYWANIE SPORÓW

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zakłócenia, na adres e-mailowy lub korespondencyjny Usługodawcy. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni. Usługodawcy może pozostawić reklamacje bez rozpoznania, w przypadku, jeżeli wynikają one z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się do wskazówek zamieszczonych w Serwisie lub wad sprzętu Użytkownika.
 2. Usługodawcy ma obowiązek należytego, tj. w szczególności zgodnego z Regulaminem lub Umową o nabycie Produktu, spełnienia świadczenia wchodzącego w zakres Usług i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, w tym reklamacje dotyczące niezgodności Produktów z Umową o nabycie Produktu, mogą być składane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Usługodawcy lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub przesłane przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl, telefonicznie pod numerem, BOK: 22 590 55 55 dostępna w Dni Robocze w godzinach 8:00-16:00, lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy: TIME SA, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja/zwrot".
 4. W przypadku Produktu - Prenumeraty reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia w terminie danego numeru Produktu objętego Prenumeratą.
 5. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu, należy ją przesłać na adres e-mail klienci@grupazpr.pl  z dowodem jego zakupu w Serwisie.
 6. W przypadku reklamacji dotyczącej Towaru, należy go wysłać wraz z reklamacją na adres siedziby Usługodawcy.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, a w przypadku reklamacji dotyczącej Towaru: adres jego zwrotu ) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 8. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, Usługodawca rozpatruje reklamację  dotyczącą  Produktu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Użytkownika - powiadamiając Użytkownika  w ww. terminie  o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 9. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 10. W przypadku gdy Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika w odpowiednim  terminie określonym w pkt. 8, uważa się, że uznał reklamację.
 11. Z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej, w przypadku niedostarczenia Prenumeraty w terminie, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zwróci Użytkownikowi należność za niedostarczony Produkt w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji albo zaspokoi roszczenie Użytkownika z tego tytułu w inny sposób z nim uzgodniony. Jeżeli okaże się, że dostarczenie Produktu objętego Prenumeratą nie będzie możliwe z powodu zaprzestania wydawania danej publikacji, Usługodawca zwróci Użytkownikowi należność za niedostarczone Produkty i za Produkty, które nie będą mogły być dostarczone w terminie 14 dni od dnia, w którym poweźmie informację, że Prenumerata nie będzie mogła być realizowana z wskazanych wyżej względów.
 12. Użytkownik ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 13. Wszelkie problemy związane z Zamówieniem można też zgłaszać pod numerem telefonu: (22) 590 55 55 lub na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl

 

XIV. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TIME S.A.:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji Konta lub składania Zamówienia, w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług, a także w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Umowy o nabycie Produktu, w tym w zakresie i celu niezbędnym do rozpatrywania reklamacji - jest Usługodawca.
 2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji Usług, co obejmuje również wykonanie umowy o Usługi elektroniczne, w tym Umowy o nabycie Produktu, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy (lub od określonych podmiotów, np. współpracujących z Usługodawcą) drogą elektroniczną, tj. na adres e-mail tego Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym lub Formularza Zamówienia, lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację Konta, a w konsekwencji także posiadanie Konta lub złożenie Zamówienia.  Usługodawca jako administrator danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem informuje, że Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych, Dane osobowe Użytkownika, który dokonał Rejestracji Konta mogą być przez niego poprawiane po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w szczególności w Formularzu Rejestracyjnym lub Formularza Zamówienia, Usługodawca przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: „RODO”) oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika uregulowane są w Polityce Prywatności dostępna tutaj: https://rodo.grupazpr.pl/#time-polityka-prywatnosci-cookies oraz w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Skorzystanie z Serwisu w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, takich jak: zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana Regulaminu w zakresie w jakim jego dane postanowienie zostałoby uznane za niedozwolone, zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym konieczność wprowadzenia zabezpieczeń przed korzystaniem z Usług z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.
 3. Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości oraz ujednoliconej wersji Regulaminu uwzględniającej wprowadzane w nim zmiany, i utrzymanie ich na  Serwisu przez co najmniej 14 dni. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga przesłania oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl
 4. W okresie pomiędzy opublikowaniem nowej wersji Regulaminu w Serwisie a jego wejściem w życie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po wejściu w życie nowej wersji Regulaminu są jednoznaczne z akceptacją jego nowej treści przez Użytkownika. Poprzednie wersje Regulaminu znajdować się będą w Serwisie.
 5. Użytkownik, który nie godzi się na zmianę Regulaminu zobowiązuje się zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w celu usunięcia Konta z Serwisu i powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 6. W razie dokonania zmian w Regulaminie zmiany te zostaną opublikowane w Serwisie.
 7. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu przesłania oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy lub na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl
 8. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 9. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy lub podmiotów określonych w Regulaminie, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Usługodawcę bądź przez te podmioty.
 10. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 11. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych aktów normatywnych powołanych w Regulaminie. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

 
 

 

załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY* (dedykowany Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta):

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: TIME S.A.
Dział Prenumeraty
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
adres e-mail: klienci@grupazpr.pl
tel. (22) 590 55 55

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy  obejmującej  następujące Produkty: ...................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru:
Imię i nazwisko Konsumenta(-ów):
Adres Konsumenta(-ów)
Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:

*Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
3. o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął   świadczenie za wyraźną  i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

 

 

 

Załącznik nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie TIME S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
 • przez e-mail: iod@grupazpr.pl

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych TIME S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
 • przez e-mail: iod@grupazpr.pl

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania będzie zawierania umowa,
 • wypełniać obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości),
 • prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz prowadzić analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży,
 • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

W przypadku zawarcia umowy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom naszych usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

Prawo wniesienia skargi do organu.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WARUNKACH SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW (do 31.12.2022)

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) w przypadku sprzedaży dokonywanej przez Miesiecznik.murator.pl na rzecz konsumentów wprowadza się, poczynając od dnia 25 grudnia 2014 r., poniższe warunki zawierania umów na odległość. Informacje zawarte poniżej są dostępne za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nimi, a także ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W sprawach nieuregulowanych poniżej stosuje się obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu Miesiecznik.murator.pl. i Usług świadczonych za jego pośrednictwem dostępnego na stronie Miesiecznik.murator.pl.

I DANE IDENTYFIKACYJNE

Właścicielem Serwisu i Usługodawcą jest TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295857, numer NIP: 526-10-04-620, wysokość kapitału zakładowego (opłaconego w całości) 25 070 000 zł.

II DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Usługodawcą i składanie reklamacji jest możliwe przez:

1. adres siedziby: TIME SA, Dział Prenumeraty, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa;
2. adres e-mail: klienci@grupazpr.pl;
3. tel. (22) 590 55 55.

III DEFINICJE:

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

3. Umowa zawarta poza lokalem Usługodawcy – umowa z Konsumentem zawarta:

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem Usługodawcy;
b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa w pkt. 3a;
c) w lokalu Usługodawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem Usługodawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez Usługodawcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami.

4. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

5. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

6. Usługa prenumeraty cyfrowej – czyli Usługa dostępu do płatnej treści. Umowa realizowana po złożeniu przez Konsumenta zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Realizacja Usługi prenumeraty cyfrowej wymaga rejestracji w Serwisie i weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Usługa prenumeraty cyfrowej może być połączona z Usługą prenumeraty drukowanej na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty.

7. Usługa prenumeraty drukowanej – czyli Usługa sprzedaży wydań drukowanych. Umowa realizowana po złożeniu przez Konsumenta zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Realizacja Usługi prenumeraty drukowanej wymaga rejestracji w Serwisie i weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Usługa prenumeraty drukowanej może być połączona z Usługą prenumeraty cyfrowej na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty.

8. Pakiet prenumeraty – oferta Usługi, np. Usługi prenumeraty cyfrowej lub Usługi prenumeraty drukowanej, świadczonej przez określony czas. Szczegóły dostępnych Pakietów prenumeraty opisane są w Serwisie na stronach z ofertami Pakietów prenumeraty. Na powyższych stronach znajdują się również aktualne ceny Pakietów prenumeraty.

9. Prenumerata autoodnawialna – rodzaj prenumeraty dostępnej w ramach Usługi prenumeraty cyfrowej. Wiąże się z automatycznym przedłużaniem kolejnych okresów prenumeraty i koniecznością uiszczania przez Konsumenta cyklicznych opłat. Opłaty są pobierane automatycznie do momentu rezygnacji przez Konsumenta z prenumeraty autoodnawialnej.

IV GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZEŃ

Za pośrednictwem serwisu Miesiecznik.murator.pl realizowane są następujące świadczenia:

1. sprzedaż Usługi prenumeraty cyfrowej w formie Pakietu prenumeraty;
2. sprzedaż Usługi prenumeraty drukowanej w formie Pakietu prenumeraty;
3. sprzedaż innych produktów.

Realizacja wymienionych świadczeń może odbywać się osobno lub łącznie.

V SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM

Usługodawca kontaktuje się z Konsumentami za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu wskazanych powyżej DANYCH KONTAKTOWYCH, lub w inny ustalony sposób, na który Usługodawca i Konsument wyrażą zgodę.

VI INNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM

W razie wyrażenia przez Konsumenta woli zawarcia umowy przez wysłanie do Usługodawcy wiadomości SMS, wiadomości e-mail, przez telefon lub poza lokalem Usługodawcy, Usługodawca przekaże Konsumentowi w dostępny i możliwy sposób informacje o warunkach sprzedaży, wymagane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów. Informacje te mogą zostać również przekazane na trwałym nośniku na wskazany przez Konsumenta adres e-mail. Informacje te zostaną ponadto przekazane Konsumentowi na trwałym nośniku wraz z dostarczeniem zamówionej Usługi i potwierdzeniem zawarcia umowy. W razie braku możliwości utrwalenia oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy rozpoczęcie korzystania z Usługi przez Konsumenta i/lub dokonanie zapłaty może zostać uznane przez Usługodawcę za złożenie przez Konsumenta takiego oświadczenia.

VII CENA ŚWIADCZEŃ

1. Łączne wynagrodzenie za zamówiony Pakiet prenumeraty będzie wynikało z cen podanych przy poszczególnych Pakietach prenumeraty przedstawionych na stronach Serwisu oraz ewentualnie wskazanych kosztów dostawy. Łączne wynagrodzenie za Pakiet prenumeraty stanowi koszt prenumeraty za wybrany okres trwania Pakietu prenumeraty.

2. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej cena stanowi opłatę za jeden okres prenumeraty (np. miesiąc). Długość jednego okresu prenumeraty i wysokość opłaty za ten okres jest określana na stronie z ofertą Pakietu prenumeraty.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym zamówieniu jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia.

VIII KOSZTY POROZUMIEWANIA

Koszty porozumiewania się z Usługodawcą są zgodne z opłatami określonymi w taryfach operatorów, z których korzystają Konsumenci. Koszt infolinii według stawek operatorów.

IX PŁATNOŚCI

1. Płatności dokonuje się przez serwis rozliczeniowy eCard S.A. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • Płacę z Orange (mBank)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • iKO (PKO BP)
 • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A.)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A.)
 • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A.)
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
 • BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)

2. Niniejszy Serwis nie ma dostępu do danych wrażliwych kart płatniczych.

3. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej płatność za kolejny okres prenumeraty pobierana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego eCard S.A., nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu prenumeraty. Opłata za kolejne okresy prenumeraty jest zgodna z ofertą zakupu Pakietu prenumeraty. W przypadku zmiany cennika pobierana będzie opłata aktualna w momencie składania przez Konsumenta zamówienia. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie przy użyciu kart płatniczych. Zamówienie Prenumeraty autoodnawialnej stanowi jednoczesne wyrażenie zgody przez Konsumenta na powiązanie jego Konta Użytkownika w Serwisie z ciągiem znaków identyfikujących kartę płatniczą i umożliwiających dokonanie kolejnych transakcji. Dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie Usługodawcy. Karta płatnicza jest identyfikowana na podstawie unikalnego numeru (tzw. Indeks) oraz ciągu znaków (tzw. „Cardhash”) przesyłanych przez serwis rozliczeniowy eCard S.A., umożliwiających dokonanie transakcji. Dane karty płatniczej są zapisywane i przechowywane wyłącznie przez system rozliczeniowy eCard S.A.

4. W przypadku zamówień realizowanych inaczej niż za pośrednictwem Serwisu sposób płatności będzie ustalany indywidualnie, np. w wiadomości e-mail zawierającej prośbę o dokonanie opłaty.

5. W razie braku weryfikacji płatności Usługodawca może uznać, że Konsument cofa oświadczenie woli w zakresie złożenia zamówienia.

X USŁUGA PRENUMERATY CYFROWEJ

1. Usługa prenumeraty cyfrowej wymaga od Konsumenta złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu i dokonania opłaty za wybrany przez niego Pakiet prenumeraty.

2. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, np. przez telefon. Dla takich zamówień może zostać wskazany inny sposób zapłaty niż powyżej opisany.

3. Złożenie zamówienia przez Serwis zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną.

4. Usługa prenumeraty cyfrowej na warunkach określanych przez dany Pakiet prenumeraty jest aktywowana po weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

5. Usługa prenumeraty cyfrowej wygasa po zakończeniu okresu, na jaki został zakupiony Pakiet prenumeraty. Po tym czasie Konsument będzie miał dostęp do wydań miesięcznika „Murator” w formie elektronicznej nabytych w ramach danego Pakietu prenumeraty. Wydania te będą dostępne dla Konsumenta w zakładce Twoje wydania po zalogowaniu się w Serwisie.

6. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej Konsument może w każdej chwili zrezygnować z opcji autoodnawiania prenumeraty w ustawieniach swojego konta (Konta Użytkownika), nie później jednak niż 48 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty. Jeżeli Konsument zrezygnuje w okresie późniejszym niż 48 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty, usługa wygaśnie nie od najbliższego okresu prenumeraty, ale od następnego po nim okresu prenumeraty.

7. Korzystanie z Usługi prenumeraty cyfrowej wymaga rejestracji w Serwisie.

8. Aby skorzystać z Usługi prenumeraty cyfrowej, konieczne jest zalogowanie się loginem i hasłem podanymi w formularzu rejestracji.

9. Z jednego loginu i hasła może korzystać tylko jeden Konsument.

10. Jeden Konsument może korzystać z Usługi prenumeraty cyfrowej na maksymalnie 5 urządzeniach.

XI USŁUGA PRENUMERATY DRUKOWANEJ

1. Usługa prenumeraty drukowanej wymaga od Konsumenta złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu i dokonania opłaty za wybrany przez niego Pakiet prenumeraty. Aktualny cennik i sposób zapłaty jest wskazany na stronie z ofertą zakupu wybranego Pakietu prenumeraty.

2. Złożenie zamówienia na Usługę prenumeraty drukowanej za pośrednictwem Serwisu wymaga rejestracji w Serwisie.

3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, np. przez telefon. Dla takich zamówień może zostać wskazany inny sposób zapłaty niż na stronie wybranego Pakietu prenumeraty.

4. Aby złożyć zamówienie, na stronie wybranego Pakietu prenumeraty należy wskazać numer wydania „Muratora” (spośród numerów dostępnych na liście), od którego ma się rozpocząć realizacja Usługi prenumeraty drukowanej. Od wskazanego numeru liczony jest start Usługi prenumeraty drukowanej. Domyślnie Usługa prenumeraty drukowanej jest realizowana od wydania będącego aktualnie w sprzedaży.

5. W zamówieniu Usługi prenumeraty drukowanej należy wypełnić formularz Dane klienta i podać m.in. takie dane jak imię i nazwisko, adres. Jeżeli adres dostawy wydania ma być inny niż dane klienta, należy dodatkowo wypełnić formularz danych dostawy wydań drukowanych.

6. W celu złożenia zamówienia z dostawą wydania za granicę Konsument powinien zadzwonić do Biura Obsługi Klienta (22) 590 55 55 lub wysłać e-mail na adres klienci@grupazpr.pl w celu ustalenia kosztów dostawy.

7. Konsument, który wysyła formularz do Usługodawcy i nie występuje w imieniu własnym, zobowiązany jest do posiadania i na życzenie Usługodawcy przedstawienia stosownego upoważnienia do zawarcia Umowy w imieniu właściwej osoby.

8. Złożenie zamówienia przez Serwis zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną.

9. Wysyłka wydań drukowanych odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Usługodawcę operatora pocztowego.

10. Warunkiem wysłania wydania przez Usługodawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia jest weryfikacja przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

11. Jeśli zamówione wydanie jest już w sprzedaży, Konsument otrzyma je w ciągu 10 dni roboczych od daty weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Pozostałe publikacje będą wysłane niezwłocznie po terminie ich ukazania się. W szczególnych przypadkach (strajki, kataklizmy, działania sił wyższych lub innych z przyczyn, nieleżących po stronie Usługodawcy) wysyłka zostanie zrealizowana w najszybszym możliwym terminie.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Konsument zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. Zlecenia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień.

13. Prezenty będące dodatkiem do Usługi prenumeraty drukowanej będą wysyłane po weryfikacji wpłat. Wysyłka jest gwarantowana w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od daty zapłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

14. Usługa prenumeraty drukowanej wygasa po wysłaniu przez Usługodawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia liczby wydań określonej w danym Pakiecie prenumeraty.

XII ZAKUP NA PREZENT

1. W przypadku zakupu Usługi prenumeraty cyfrowej w formie Kup na prezentKonsument otrzyma na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia kod aktywacyjny uprawniający do korzystania z Usługi prenumeraty cyfrowej przez określony czas. Kod aktywacyjny może przekazać wybranej osobie.

2. Z kodu aktywacyjnego może skorzystać jedna osoba.

3. Aby skorzystać z kodu aktywacyjnego, należy go aktywować, wypełniając formularz na stronie kodu aktywacyjnego.

4. Skorzystanie z kodu aktywacyjnego wymaga rejestracji w Serwisie.

5. Okres trwania Usługi prenumeraty cyfrowej liczony jest od momentu aktywacji kodu (czyli wypełnienia formularza na stronie kodu aktywacyjnego).

XIII CZAS TRWANIA UMOWY

Umowy zawierane przez Usługodawcę są zawierane na czas niezbędny do ich realizacji. W przypadku Usługi prenumeraty cyfrowej lub Usługi prenumeraty drukowanej czas trwania umowy wynika z wybranego przez Konsumenta okresu trwania prenumeraty. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej Umowa jest zawierana na pojedynczy okres prenumeraty (np. na miesiąc) i po wygaśnięciu ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

XIV ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY CYFROWEJ

Zakup Usługi prenumeraty cyfrowej, czyli zawarcie przez Konsumenta umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, oznacza zgodę Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy.

XV ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY DRUKOWANEJ

1. W przypadku zakupu Usługi prenumeraty drukowanej Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Serwis w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia pierwszego numeru zaprenumerowanego wydania.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę, korzystając ze wskazanych powyżej DANYCH KONTAKTOWYCH, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (patrz punkt XVIII), jednak nie jest to obowiązkowe. Można również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na wskazane powyżej DANE KONTAKTOWE lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie. W razie skorzystania z tej możliwości Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu Usługi prenumeraty drukowanej Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia czasopisma (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę). Zwrot należności zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu przesłanego już Konsumentowi wydania lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Wydanie należy odesłać lub przekazać na adres siedziby wskazany powyżej w DANYCH KONTAKTOWYCH niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle wydanie przed upływem terminu 14 dni.

8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty przesyłki lub dostarczenia czasopisma).

9. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości wydania wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

XVI ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU ŁĄCZONEJ USŁUGI PRENUMERATY CYFROWEJ I DRUKOWANEJ

Zakup łączonych Usług prenumeraty drukowanej i prenumeraty cyfrowej w formie Pakietu prenumeraty oznacza, że Konsument może jedynie odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym zakupu Usługi prenumeraty drukowanej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XV (ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY DRUKOWANEJ). Zakup Usługi prenumeraty cyfrowej jako części Pakietu prenumeraty (łączonej z Usługą prenumeraty drukowanej) oznacza zgodę Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy. W razie zakupu powyższego Pakietu prenumeraty i odstąpienia od umowy w zakresie Usługi prenumeraty drukowanej stanowiącej część tego pakietu Konsument będzie jednak zobowiązany do zapłaty pełnej ceny Usługi prenumeraty cyfrowej w wysokości takiej, jaka obowiązywałaby przy zakupie samej Usługi prenumeraty cyfrowejw momencie składania zamówienia. Zapłata różnicy w cenie Usługi prenumeraty cyfrowej jako części pakietu i samej Usługi prenumeraty cyfrowej może zostać dokonana poprzez potrącenie kwoty należnej Konsumentowi z tytułu odstąpienia od umowy o kwotę należną z tytułu sprzedaży Usługi prenumeraty cyfrowej.

XVII ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY CYFROWEJ W FORMIE KUP NA PREZENT

Zakup Usługi prenumeraty cyfrowej w formie Kup na prezent, czyli zawarcie przez Konsumenta umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, oznacza zgodę Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko pod warunkiem, że nie zostanie aktywowany kod przekazany Konsumentowi. W razie braku aktywacji kodu odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 14 dni od daty przekazania Konsumentowi kodu aktywacyjnego. Procedura odstąpienia od umowy stosowana jest odpowiednio zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XV (ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU PRENUMERATY W FORMIE DRUKOWANEJ).

XVIII WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY*

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TIME SA
Dział Prenumeraty
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
adres e-mail: klienci@grupazpr.pl
tel. (22) 590 55 55

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ...................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

*Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIX RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi rzeczy bez wad. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi realizowana jest stosownie do postanowień kodeksu cywilnego.

2. W przypadku gdy produkty będą posiadały gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, informacje o warunkach gwarancji będą umieszczone przy opisie produktu i/lub dostarczone wraz z produktem.

XX FUNKCJONALNOŚĆI I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

1. W celu korzystania z Usług elektronicznych Konsument powinien dysponować:

a) podłączeniem do sieci Internet. Prędkość ładowania strony zależy od szybkości połączenia internetowego;
b) aktywną obsługa plików cookie;
c) zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności Miesiecznik.murator.pl, zaleca się pobranie najnowszej wersji przeglądarki;
d) włączoną obsługą JavaScript w przeglądarce internetowej;
e) programem do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader;
f) wtyczką Adobe Flash Player w wersji co najmniej 10.3 do przeglądania publikacji za pomocą FlippingBook;
g) w przypadku używania urządzeń mobilnych, urządzeniem wyposażonym w jeden z poniższych systemów: Android OS w wersji co najmniej 4.0.3 lub iOS w wersji co najmniej 7.0.

2. Usługodawca zastrzega, że w trakcie realizacji Usług dostępnych z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Usługodawcy, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z usług, tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

3. Usługodawca zastrzega, że mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w możliwości dostępu do Usług elektronicznych, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w dostępie, trwających dłużej z powodu awarii, Usługodawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

XXI REKLAMACJE I ROZPATRYWANIE SPORÓW

1. Reklamacje Usług Konsument może składać w formie elektronicznej na adres: klienci@grupazpr.pl lub pisemnej za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Usługodawcy.

2. Reklamacja musi zawierać dane osobowe i adresowe Konsumenta podane podczas składania zamówienia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub e-maila przez Usługodawcę.

4. Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5. O decyzji Usługodawcy Konsument zostanie powiadomiony na adres e-mail lub pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

6. Wszelkie problemy związane z zamówieniem można też zgłaszać pod numerem telefonu: (22) 590 55 55 lub na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl

7. Wszelkie spory z konsumentami związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę poprzez Serwis będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

8. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XXII SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TIME S.A.:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Konsumenta jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „Time S.A.”). Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

- przez e-mail: iod@grupazpr.pl

2. Inspektor ochrony danych

Time S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Konsument może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10 , 04-190 Warszawa

- przez e-mail: iod@grupazpr.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Konsumenta będą przetwarzane w celu:

a) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Time S.A. oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług Time S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Time S.A. polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania Konsumentom informacji o produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.

b) wysyłania Konsumentom materiałów marketingowych i oferty Time S.A., w sposób który Konsument sam wybrał – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Konsumenta zgoda.

c) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Grupy ZPR MEDIA oraz innych podmiotów współpracujących z Grupą ZPR Media – podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda Konsumenta.

4. Profilowanie:

Aby jak najlepiej dostosować ofertę reklamową do potrzeb Konsumenta, w ramach przetwarzania danych osobowych Konsumenta, Time S.A. będzie dokonywać tzw. profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących Konsumenta. Do profilowania Time S.A. będzie wykorzystywać dane Konsumenta takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz o wykonywany zawód lub branżę, w ramach której działa. Podane przez Konsumenta dane Time S.A. będzie zestawiać z informacjami dotyczącymi aktywności Konsumenta prowadzonej w ramach Serwisu. Na podstawie Profilu Time S.A. będzie wysyłać do Konsumenta materiały reklamowe dopasowane do jego zainteresowań oraz preferencji, a także przesyłać informacje o wydarzeniach, które mogą zainteresować Konsumenta.

5. Okres przechowywania danych osobowych Konsumenta

Time S.A. będzie przechowywać dane osobowe Konsumenta do czasu wycofania przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcy danych osobowych Konsumenta

Time S.A. będzie przekazywać dane osobowe Konsumenta dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Time S.A. i tylko zgodnie z poleceniami Time S.A.

Time S.A. może także przekazać dane osobowe Konsumenta pozostałym spółkom z Grupy ZPR Media oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje – takie przekazanie możliwe jest tylko po wyrażeniu zgody przez Konsumenta.

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Konsumenta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

8. Prawa Konsumenta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

8.1 Konsument ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo do wycofania zgody,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że Time S.A. przetwarza dane Konsumenta w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo dostępu do swoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Time S.A. swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Konsument może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Time S.A. przesłała dane Konsumenta do innego administratora. Jednakże Time S.A. prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.

8.2 Aby skorzystać z powyższych praw, Konsument musi skontaktować się z Time S.A. lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Każdy Konsument może w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez link dołączany do każdego e-maila jakiego otrzyma Konsument.

9. Prawo wycofania zgody

Dane osobowe Konsumenta mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym każdy Konsument ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Konsumenta przed jej wycofaniem. Konsument może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres email iod@grupazpr.pl, listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, lub poprzez link dołączany do każdego e-maila.

10. Prawo wniesienia skargi do organu

Konsumentowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Obsługi Klienta

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

tel . (22) 590 55 55

klienci@grupazpr.pl

Gwarancja bezpiecznej transakcji (karty kredytowe, e-przelewy).

Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności