Warunki sprzedaży

Prenumerata miesięcznika „Murator”

INFORMACJA O WARUNKACH SPRZEDAŻY DLA KONSUMENTÓW

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) w przypadku sprzedaży dokonywanej przez Miesiecznik.murator.pl na rzecz konsumentów wprowadza się, poczynając od dnia 25 grudnia 2014 r., poniższe warunki zawierania umów na odległość. Informacje zawarte poniżej są dostępne za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia zapoznanie się z nimi, a także ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W sprawach nieuregulowanych poniżej stosuje się obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu korzystania z serwisu Miesiecznik.murator.pl. i Usług świadczonych za jego pośrednictwem dostępnego na stronie Miesiecznik.murator.pl.

I DANE IDENTYFIKACYJNE

Właścicielem Serwisu i Usługodawcą jest TIME Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000295857, numer NIP: 526-10-04-620, wysokość kapitału zakładowego (opłaconego w całości) 25 070 000 zł.

II DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Usługodawcą i składanie reklamacji jest możliwe przez:

1. adres siedziby: TIME SA, Dział Prenumeraty, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa;
2. adres e-mail: klienci@grupazpr.pl;
3. tel. (22) 590 55 55.

III DEFINICJE:

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

3. Umowa zawarta poza lokalem Usługodawcy – umowa z Konsumentem zawarta:

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem Usługodawcy;
b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta w okolicznościach, o których mowa w pkt. 3a;
c) w lokalu Usługodawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem Usługodawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron;
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez Usługodawcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami.

4. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

5. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

6. Usługa prenumeraty cyfrowej – czyli Usługa dostępu do płatnej treści. Umowa realizowana po złożeniu przez Konsumenta zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Realizacja Usługi prenumeraty cyfrowej wymaga rejestracji w Serwisie i weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Usługa prenumeraty cyfrowej może być połączona z Usługą prenumeraty drukowanej na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty.

7. Usługa prenumeraty drukowanej – czyli Usługa sprzedaży wydań drukowanych. Umowa realizowana po złożeniu przez Konsumenta zamówienia i dokonaniu opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Realizacja Usługi prenumeraty drukowanej wymaga rejestracji w Serwisie i weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Usługa prenumeraty drukowanej może być połączona z Usługą prenumeraty cyfrowej na zasadach określonych przez Pakiet prenumeraty.

8. Pakiet prenumeraty – oferta Usługi, np. Usługi prenumeraty cyfrowej lub Usługi prenumeraty drukowanej, świadczonej przez określony czas. Szczegóły dostępnych Pakietów prenumeraty opisane są w Serwisie na stronach z ofertami Pakietów prenumeraty. Na powyższych stronach znajdują się również aktualne ceny Pakietów prenumeraty.

9. Prenumerata autoodnawialna – rodzaj prenumeraty dostępnej w ramach Usługi prenumeraty cyfrowej. Wiąże się z automatycznym przedłużaniem kolejnych okresów prenumeraty i koniecznością uiszczania przez Konsumenta cyklicznych opłat. Opłaty są pobierane automatycznie do momentu rezygnacji przez Konsumenta z prenumeraty autoodnawialnej.

IV GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZEŃ

Za pośrednictwem serwisu Miesiecznik.murator.pl realizowane są następujące świadczenia:

1. sprzedaż Usługi prenumeraty cyfrowej w formie Pakietu prenumeraty;
2. sprzedaż Usługi prenumeraty drukowanej w formie Pakietu prenumeraty;
3. sprzedaż innych produktów.

Realizacja wymienionych świadczeń może odbywać się osobno lub łącznie.

V SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM

Usługodawca kontaktuje się z Konsumentami za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu wskazanych powyżej DANYCH KONTAKTOWYCH, lub w inny ustalony sposób, na który Usługodawca i Konsument wyrażą zgodę.

VI INNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z KONSUMENTEM

W razie wyrażenia przez Konsumenta woli zawarcia umowy przez wysłanie do Usługodawcy wiadomości SMS, wiadomości e-mail, przez telefon lub poza lokalem Usługodawcy, Usługodawca przekaże Konsumentowi w dostępny i możliwy sposób informacje o warunkach sprzedaży, wymagane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów. Informacje te mogą zostać również przekazane na trwałym nośniku na wskazany przez Konsumenta adres e-mail. Informacje te zostaną ponadto przekazane Konsumentowi na trwałym nośniku wraz z dostarczeniem zamówionej Usługi i potwierdzeniem zawarcia umowy. W razie braku możliwości utrwalenia oświadczenia Konsumenta o zawarciu umowy rozpoczęcie korzystania z Usługi przez Konsumenta i/lub dokonanie zapłaty może zostać uznane przez Usługodawcę za złożenie przez Konsumenta takiego oświadczenia.

VII CENA ŚWIADCZEŃ

1. Łączne wynagrodzenie za zamówiony Pakiet prenumeraty będzie wynikało z cen podanych przy poszczególnych Pakietach prenumeraty przedstawionych na stronach Serwisu oraz ewentualnie wskazanych kosztów dostawy. Łączne wynagrodzenie za Pakiet prenumeraty stanowi koszt prenumeraty za wybrany okres trwania Pakietu prenumeraty.

2. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej cena stanowi opłatę za jeden okres prenumeraty (np. miesiąc). Długość jednego okresu prenumeraty i wysokość opłaty za ten okres jest określana na stronie z ofertą Pakietu prenumeraty.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym zamówieniu jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia.

VIII KOSZTY POROZUMIEWANIA

Koszty porozumiewania się z Usługodawcą są zgodne z opłatami określonymi w taryfach operatorów, z których korzystają Konsumenci. Koszt infolinii według stawek operatorów.

IX PŁATNOŚCI

1. Płatności dokonuje się przez serwis rozliczeniowy eCard S.A. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

ePrzelewy:

 • Płacę z inteligo (inteligo)
 • mTransfer (mBank)
 • Płacę z Orange (mBank)
 • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
 • Przelew z BPH (Bank BPH)
 • Płacę z iPKO (PKO BP)
 • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
 • Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
 • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
 • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
 • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
 • T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium)
 • Płać z ING (ING Bank Śląski)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.)
 • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
 • iKO (PKO BP)
 • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A.)
 • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A.)
 • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A.)
 • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
 • BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)

2. Niniejszy Serwis nie ma dostępu do danych wrażliwych kart płatniczych.

3. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej płatność za kolejny okres prenumeraty pobierana jest przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego eCard S.A., nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu prenumeraty. Opłata za kolejne okresy prenumeraty jest zgodna z ofertą zakupu Pakietu prenumeraty. W przypadku zmiany cennika pobierana będzie opłata aktualna w momencie składania przez Konsumenta zamówienia. Dokonanie płatności jest możliwe wyłącznie przy użyciu kart płatniczych. Zamówienie Prenumeraty autoodnawialnej stanowi jednoczesne wyrażenie zgody przez Konsumenta na powiązanie jego Konta Użytkownika w Serwisie z ciągiem znaków identyfikujących kartę płatniczą i umożliwiających dokonanie kolejnych transakcji. Dane karty płatniczej nie są zapisywane w Serwisie Usługodawcy. Karta płatnicza jest identyfikowana na podstawie unikalnego numeru (tzw. Indeks) oraz ciągu znaków (tzw. „Cardhash”) przesyłanych przez serwis rozliczeniowy eCard S.A., umożliwiających dokonanie transakcji. Dane karty płatniczej są zapisywane i przechowywane wyłącznie przez system rozliczeniowy eCard S.A.

4. W przypadku zamówień realizowanych inaczej niż za pośrednictwem Serwisu sposób płatności będzie ustalany indywidualnie, np. w wiadomości e-mail zawierającej prośbę o dokonanie opłaty.

5. W razie braku weryfikacji płatności Usługodawca może uznać, że Konsument cofa oświadczenie woli w zakresie złożenia zamówienia.

X USŁUGA PRENUMERATY CYFROWEJ

1. Usługa prenumeraty cyfrowej wymaga od Konsumenta złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu i dokonania opłaty za wybrany przez niego Pakiet prenumeraty.

2. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, np. przez telefon. Dla takich zamówień może zostać wskazany inny sposób zapłaty niż powyżej opisany.

3. Złożenie zamówienia przez Serwis zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną.

4. Usługa prenumeraty cyfrowej na warunkach określanych przez dany Pakiet prenumeraty jest aktywowana po weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

5. Usługa prenumeraty cyfrowej wygasa po zakończeniu okresu, na jaki został zakupiony Pakiet prenumeraty. Po tym czasie Konsument będzie miał dostęp do wydań miesięcznika „Murator” w formie elektronicznej nabytych w ramach danego Pakietu prenumeraty. Wydania te będą dostępne dla Konsumenta w zakładce Twoje wydania po zalogowaniu się w Serwisie.

6. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej Konsument może w każdej chwili zrezygnować z opcji autoodnawiania prenumeraty w ustawieniach swojego konta (Konta Użytkownika), nie później jednak niż 48 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty. Jeżeli Konsument zrezygnuje w okresie późniejszym niż 48 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu prenumeraty, usługa wygaśnie nie od najbliższego okresu prenumeraty, ale od następnego po nim okresu prenumeraty.

7. Korzystanie z Usługi prenumeraty cyfrowej wymaga rejestracji w Serwisie.

8. Aby skorzystać z Usługi prenumeraty cyfrowej, konieczne jest zalogowanie się loginem i hasłem podanymi w formularzu rejestracji.

9. Z jednego loginu i hasła może korzystać tylko jeden Konsument.

10. Jeden Konsument może korzystać z Usługi prenumeraty cyfrowej na maksymalnie 5 urządzeniach.

XI USŁUGA PRENUMERATY DRUKOWANEJ

1. Usługa prenumeraty drukowanej wymaga od Konsumenta złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu i dokonania opłaty za wybrany przez niego Pakiet prenumeraty. Aktualny cennik i sposób zapłaty jest wskazany na stronie z ofertą zakupu wybranego Pakietu prenumeraty.

2. Złożenie zamówienia na Usługę prenumeraty drukowanej za pośrednictwem Serwisu wymaga rejestracji w Serwisie.

3. Istnieje możliwość złożenia zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu, np. przez telefon. Dla takich zamówień może zostać wskazany inny sposób zapłaty niż na stronie wybranego Pakietu prenumeraty.

4. Aby złożyć zamówienie, na stronie wybranego Pakietu prenumeraty należy wskazać numer wydania „Muratora” (spośród numerów dostępnych na liście), od którego ma się rozpocząć realizacja Usługi prenumeraty drukowanej. Od wskazanego numeru liczony jest start Usługi prenumeraty drukowanej. Domyślnie Usługa prenumeraty drukowanej jest realizowana od wydania będącego aktualnie w sprzedaży.

5. W zamówieniu Usługi prenumeraty drukowanej należy wypełnić formularz Dane klienta i podać m.in. takie dane jak imię i nazwisko, adres. Jeżeli adres dostawy wydania ma być inny niż dane klienta, należy dodatkowo wypełnić formularz danych dostawy wydań drukowanych.

6. W celu złożenia zamówienia z dostawą wydania za granicę Konsument powinien zadzwonić do Biura Obsługi Klienta (22) 590 55 55 lub wysłać e-mail na adres klienci@grupazpr.pl w celu ustalenia kosztów dostawy.

7. Konsument, który wysyła formularz do Usługodawcy i nie występuje w imieniu własnym, zobowiązany jest do posiadania i na życzenie Usługodawcy przedstawienia stosownego upoważnienia do zawarcia Umowy w imieniu właściwej osoby.

8. Złożenie zamówienia przez Serwis zostanie automatycznie potwierdzone przez system drogą elektroniczną.

9. Wysyłka wydań drukowanych odbywa się za pośrednictwem wybranego przez Usługodawcę operatora pocztowego.

10. Warunkiem wysłania wydania przez Usługodawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia jest weryfikacja przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

11. Jeśli zamówione wydanie jest już w sprzedaży, Konsument otrzyma je w ciągu 10 dni roboczych od daty weryfikacji przez Usługodawcę opłaty za wybrany Pakiet prenumeraty. Pozostałe publikacje będą wysłane niezwłocznie po terminie ich ukazania się. W szczególnych przypadkach (strajki, kataklizmy, działania sił wyższych lub innych z przyczyn, nieleżących po stronie Usługodawcy) wysyłka zostanie zrealizowana w najszybszym możliwym terminie.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu, o czym Konsument zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. Zlecenia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień.

13. Prezenty będące dodatkiem do Usługi prenumeraty drukowanej będą wysyłane po weryfikacji wpłat. Wysyłka jest gwarantowana w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od daty zapłaty za wybrany Pakiet prenumeraty.

14. Usługa prenumeraty drukowanej wygasa po wysłaniu przez Usługodawcę na adres wskazany w formularzu zamówienia liczby wydań określonej w danym Pakiecie prenumeraty.

XII ZAKUP NA PREZENT

1. W przypadku zakupu Usługi prenumeraty cyfrowej w formie Kup na prezentKonsument otrzyma na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia kod aktywacyjny uprawniający do korzystania z Usługi prenumeraty cyfrowej przez określony czas. Kod aktywacyjny może przekazać wybranej osobie.

2. Z kodu aktywacyjnego może skorzystać jedna osoba.

3. Aby skorzystać z kodu aktywacyjnego, należy go aktywować, wypełniając formularz na stronie kodu aktywacyjnego.

4. Skorzystanie z kodu aktywacyjnego wymaga rejestracji w Serwisie.

5. Okres trwania Usługi prenumeraty cyfrowej liczony jest od momentu aktywacji kodu (czyli wypełnienia formularza na stronie kodu aktywacyjnego).

XIII CZAS TRWANIA UMOWY

Umowy zawierane przez Usługodawcę są zawierane na czas niezbędny do ich realizacji. W przypadku Usługi prenumeraty cyfrowej lub Usługi prenumeraty drukowanej czas trwania umowy wynika z wybranego przez Konsumenta okresu trwania prenumeraty. W przypadku Prenumeraty autoodnawialnej Umowa jest zawierana na pojedynczy okres prenumeraty (np. na miesiąc) i po wygaśnięciu ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

XIV ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY CYFROWEJ

Zakup Usługi prenumeraty cyfrowej, czyli zawarcie przez Konsumenta umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, oznacza zgodę Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy.

XV ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY DRUKOWANEJ

1. W przypadku zakupu Usługi prenumeraty drukowanej Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez Serwis w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia pierwszego numeru zaprenumerowanego wydania.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę, korzystając ze wskazanych powyżej DANYCH KONTAKTOWYCH, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. W celu odstąpienia od umowy można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (patrz punkt XVIII), jednak nie jest to obowiązkowe. Można również przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na wskazane powyżej DANE KONTAKTOWE lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie. W razie skorzystania z tej możliwości Usługodawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej zakupu Usługi prenumeraty drukowanej Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia czasopisma (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę). Zwrot należności zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu przesłanego już Konsumentowi wydania lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Wydanie należy odesłać lub przekazać na adres siedziby wskazany powyżej w DANYCH KONTAKTOWYCH niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle wydanie przed upływem terminu 14 dni.

8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (koszty przesyłki lub dostarczenia czasopisma).

9. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości wydania wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

XVI ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU ŁĄCZONEJ USŁUGI PRENUMERATY CYFROWEJ I DRUKOWANEJ

Zakup łączonych Usług prenumeraty drukowanej i prenumeraty cyfrowej w formie Pakietu prenumeraty oznacza, że Konsument może jedynie odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym zakupu Usługi prenumeraty drukowanej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XV (ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY DRUKOWANEJ). Zakup Usługi prenumeraty cyfrowej jako części Pakietu prenumeraty (łączonej z Usługą prenumeraty drukowanej) oznacza zgodę Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy. W razie zakupu powyższego Pakietu prenumeraty i odstąpienia od umowy w zakresie Usługi prenumeraty drukowanej stanowiącej część tego pakietu Konsument będzie jednak zobowiązany do zapłaty pełnej ceny Usługi prenumeraty cyfrowej w wysokości takiej, jaka obowiązywałaby przy zakupie samej Usługi prenumeraty cyfrowejw momencie składania zamówienia. Zapłata różnicy w cenie Usługi prenumeraty cyfrowej jako części pakietu i samej Usługi prenumeraty cyfrowej może zostać dokonana poprzez potrącenie kwoty należnej Konsumentowi z tytułu odstąpienia od umowy o kwotę należną z tytułu sprzedaży Usługi prenumeraty cyfrowej.

XVII ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU USŁUGI PRENUMERATY CYFROWEJ W FORMIE KUP NA PREZENT

Zakup Usługi prenumeraty cyfrowej w formie Kup na prezent, czyli zawarcie przez Konsumenta umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, oznacza zgodę Konsumenta na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko pod warunkiem, że nie zostanie aktywowany kod przekazany Konsumentowi. W razie braku aktywacji kodu odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 14 dni od daty przekazania Konsumentowi kodu aktywacyjnego. Procedura odstąpienia od umowy stosowana jest odpowiednio zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. XV (ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAKUPU PRENUMERATY W FORMIE DRUKOWANEJ).

XVIII WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY*

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TIME SA
Dział Prenumeraty
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
adres e-mail: klienci@grupazpr.pl
tel. (22) 590 55 55

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ...................................................................
Data zawarcia umowy/odbioru
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

*Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIX RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi rzeczy bez wad. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi realizowana jest stosownie do postanowień kodeksu cywilnego.

2. W przypadku gdy produkty będą posiadały gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, informacje o warunkach gwarancji będą umieszczone przy opisie produktu i/lub dostarczone wraz z produktem.

XX FUNKCJONALNOŚĆI I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH

1. W celu korzystania z Usług elektronicznych Konsument powinien dysponować:

a) podłączeniem do sieci Internet. Prędkość ładowania strony zależy od szybkości połączenia internetowego;
b) aktywną obsługa plików cookie;
c) zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera. Aby w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności Miesiecznik.murator.pl, zaleca się pobranie najnowszej wersji przeglądarki;
d) włączoną obsługą JavaScript w przeglądarce internetowej;
e) programem do przeglądania plików PDF, np. Adobe Reader;
f) wtyczką Adobe Flash Player w wersji co najmniej 10.3 do przeglądania publikacji za pomocą FlippingBook;
g) w przypadku używania urządzeń mobilnych, urządzeniem wyposażonym w jeden z poniższych systemów: Android OS w wersji co najmniej 4.0.3 lub iOS w wersji co najmniej 7.0.

2. Usługodawca zastrzega, że w trakcie realizacji Usług dostępnych z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych mogą zaistnieć, pozostające poza kontrolą Usługodawcy, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z usług, tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

3. Usługodawca zastrzega, że mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w możliwości dostępu do Usług elektronicznych, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w dostępie, trwających dłużej z powodu awarii, Usługodawca dołoży starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

XXI REKLAMACJE I ROZPATRYWANIE SPORÓW

1. Reklamacje Usług Konsument może składać w formie elektronicznej na adres: klienci@grupazpr.pl lub pisemnej za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Usługodawcy.

2. Reklamacja musi zawierać dane osobowe i adresowe Konsumenta podane podczas składania zamówienia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub e-maila przez Usługodawcę.

4. Usługodawca, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu.

5. O decyzji Usługodawcy Konsument zostanie powiadomiony na adres e-mail lub pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

6. Wszelkie problemy związane z zamówieniem można też zgłaszać pod numerem telefonu: (22) 590 55 55 lub na adres e-mail: klienci@grupazpr.pl

7. Wszelkie spory z konsumentami związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę poprzez Serwis będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

8. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XXII SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ TIME S.A.:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Konsumenta jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „Time S.A.”). Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące ochrony danych osobowych można kierować:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa

- przez e-mail: iod@grupazpr.pl

2. Inspektor ochrony danych

Time S.A. wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą Konsument może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10 , 04-190 Warszawa

- przez e-mail: iod@grupazpr.pl

3. Cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Konsumenta będą przetwarzane w celu:

a) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Time S.A. oraz prowadzenia analizy dotyczącej sprzedaży i korzystania z usług Time S.A. – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Time S.A. polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania Konsumentom informacji o produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży.

b) wysyłania Konsumentom materiałów marketingowych i oferty Time S.A., w sposób który Konsument sam wybrał – podstawą przetwarzania danych będzie wyrażona przez Konsumenta zgoda.

c) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Grupy ZPR MEDIA oraz innych podmiotów współpracujących z Grupą ZPR Media – podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda Konsumenta.

4. Profilowanie:

Aby jak najlepiej dostosować ofertę reklamową do potrzeb Konsumenta, w ramach przetwarzania danych osobowych Konsumenta, Time S.A. będzie dokonywać tzw. profilowania. Profilowanie polega na automatycznej ocenie niektórych czynników dotyczących Konsumenta. Do profilowania Time S.A. będzie wykorzystywać dane Konsumenta takie jak: wiek, płeć, miejsce zamieszkania oraz o wykonywany zawód lub branżę, w ramach której działa. Podane przez Konsumenta dane Time S.A. będzie zestawiać z informacjami dotyczącymi aktywności Konsumenta prowadzonej w ramach Serwisu. Na podstawie Profilu Time S.A. będzie wysyłać do Konsumenta materiały reklamowe dopasowane do jego zainteresowań oraz preferencji, a także przesyłać informacje o wydarzeniach, które mogą zainteresować Konsumenta.

5. Okres przechowywania danych osobowych Konsumenta

Time S.A. będzie przechowywać dane osobowe Konsumenta do czasu wycofania przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcy danych osobowych Konsumenta

Time S.A. będzie przekazywać dane osobowe Konsumenta dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Time S.A. i tylko zgodnie z poleceniami Time S.A.

Time S.A. może także przekazać dane osobowe Konsumenta pozostałym spółkom z Grupy ZPR Media oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje – takie przekazanie możliwe jest tylko po wyrażeniu zgody przez Konsumenta.

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe Konsumenta nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

8. Prawa Konsumenta związane z przetwarzaniem jego danych osobowych

8.1 Konsument ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo do wycofania zgody,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że Time S.A. przetwarza dane Konsumenta w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

- prawo dostępu do swoich danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Time S.A. swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Konsument może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Time S.A. przesłała dane Konsumenta do innego administratora. Jednakże Time S.A. prześle dane jeśli jest to technicznie możliwe.

8.2 Aby skorzystać z powyższych praw, Konsument musi skontaktować się z Time S.A. lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Każdy Konsument może w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych poprzez link dołączany do każdego e-maila jakiego otrzyma Konsument.

9. Prawo wycofania zgody

Dane osobowe Konsumenta mogą być przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym każdy Konsument ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Konsumenta przed jej wycofaniem. Konsument może wycofać zgodę poprzez wysłanie oświadczenia na adres email iod@grupazpr.pl, listownie na adres Inspektor Ochrony Danych Osobowych Time S.A. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, lub poprzez link dołączany do każdego e-maila.

10. Prawo wniesienia skargi do organu

Konsumentowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Obsługi Klienta

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

tel . (22) 590 55 55

klienci@grupazpr.pl

Gwarancja bezpiecznej transakcji (karty kredytowe, e-przelewy).

Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności Formy płatności